Rø­de Kors sat­te re­kord med 25,5 mio. kr.

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HJÆLP

De fle­ste dan­ske­re har sand­syn­lig­vis få­et uven­te­de gæ­ster i går, hvor Rø­de Kors har af­vik­let de­res år­li­ge land­s­ind­sam­ling.

Og en del ty­der på, at ind­sam­ler­ne ik­ke er gå­et med tom­me bøs­ser. Så­le­des op­ly­ser Rø­de Kors, at årets ind­sam­ling spræn­ger al­le re­kor­der og en­der på he­le 25,5 mio. kr.. Det er fem mio. kr. me­re, end der blev sam­let ind i fjor, og he­le ot­te mio. me­re end i 2013.

» Vi er bå­de stol­te og yd­my­ge over, at dan­sker­ne væl­ger at gi­ve os så man­ge pen­ge til vo­res hjæl­pe­ar­bej­de. Vi har i år haft om­kring 8.000 ind­sam­le­re fle­re end sid­ste år, og det har gjort en kæm­pe for­skel for os. En stor tak til al­le de, der gik på ga­der og stræ­der, og til al­le de, der put­te­de pen­ge i bøs­ser­ne, « si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær An­ders La­de­karl i en pres­se­med­del­el­se.

Til kom­men­de ka­ta­stro­fer

Pen­ge­ne er først og frem­mest øre­mær­ket kom­men­de ka­ta­stro­fer, men gi­ver og­så Rø­de Kors mu­lig­hed for at styr­ke ind­sat­sen i det krigs­hær­ge­de Sy­ri­en og i de nær­om­rå­der, hvor mil­li­o­ner af flygt­nin­ge op­hol­der sig. 22.000 dan­ske­re sam­le­de ind.

» Jeg er ik­ke i tvivl om, at den kraf­ti­ge fo­kus, der har væ­ret på de tragi­ske for­hold i og om­kring Sy­ri­en, og den flygt­nin­ge­strøm, som vi har væ­ret vid­ne til, har væ­ret stærkt med­vir­ken­de til de man­ge ind­sam­le­re og det fi­ne re­sul­tat. Ud over den ak­tu­el­le ind­sam­ling har vi de se­ne­ste må­ne­der sam­let et pænt be­løb ind til net­op of­re­ne for kri­gen i Sy­ri­en, « si­ger An­ders La­de­karl.

I dag vil yder­li­ge­re syv mio. bli­ve til­ført hjæl­pe­ar­bej­det i for­hold til den store flygt­nin­ge­strøm - bå­de i Sy­ri­en og nær­om­rå­der­ne og i Eu­ro­pa. Der­u­d­over vil fi­re mio. fra ind­sam­lin­gen bli­ve for­delt til hjæl­pe­ar­bej­de i Ukrai­ne, Ye­men, My­an­mar og Li­be­ria.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.