Top­chef fy­ret in­den før­ste dag

BT - - NYHEDER - Son­ny Wi­ch­mann og Vi­be­ke Lyng­klip Svan­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TIL­LIDS­BRUD

Ko­pen­ha­gen Furs vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ken­neth Lo­berg fra­træ­der med øje­blik­ke­lig virk­ning.

» Ef­ter at ha­ve kon­sta­te­ret til­lids­brud har Ko­pen­ha­gen Furs be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tor­ben Ni­el­sen væ­ret nødsa­get til at af­slut­te Ken­neth Lo­bergs an­sæt­tel­ses­for­hold, « skri­ver Ko­pen­ha­gen Fur i en pres­se­med­del­el­se.

Be­sty­rel­ses­for­mand Ta­ge Pe­der­sen er få­mælt om fy­rin­gen, men un­der­stre­ger, at der ik­ke er ta­le om en bort­vis­ning:

» Der er ta­le om en op­si­gel­se på grund af til­lids­brud, men ik­ke en bort­vis­ning. Jeg er ked af, at det har væ­ret nød­ven­digt, « si­ger Ta­ge Pe­der­sen til Bu­si­ness. dk.

Det blev fre­dag den 25. sep­tem­ber meldt ud, at Ken­neth Lo­berg pr. 1. novem­ber skul­le over­ta­ge job­bet som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ko­pen­ha­gen Fur ef­ter Tor­ben Ni­el­sen, der træk­ker sig på grund af syg­dom. Men der er åben­bart gå­et et el­ler an­det helt galt, og be­sty­rel­sen har der­for truf­fet af­ta­le med Tor­ben Ni­el­sen om at fort­sæt­te ind­til 31. ok­to­ber 2016.

Ken­neth Lo­berg er fy­ret fra Ko­pen­ha­gen Fur, al­le­re­de in­den han til­træ­der som top­chef. Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.