Prins­ge­ma­lens helt egen duft ’’

Prins Hen­riks par­fu­me bli­ver kun solgt fra Ca­hors

BT - - NYHEDER -

Det er en me­get ma­skulin og in­tens duft

Anja Borum, salgs­di­rek­tør i Gosh, der pro­du­ce­rer par­fu­men

for prins Hen­rik

ROY­ALT

Julie Kragh

( jukr@ bt. dk Det er lidt over fi­re år si­den, at prins Hen­rik lan­ce­re­de sin helt egen par­fu­me. Men duf­ten ’ H’, som Prins­ge­ma­len ef­ter si­gen­de selv bæ­rer, er ik­ke så­dan li­ge til at få fin­gre i. I 2011 med­del­te kon­ge­hu­set, at prins Hen­rik hav­de ud­vik­let sin egen par­fu­me i sam­ar­bej­de med det dan­ske kos­me­tik­fir­ma Gosh.

Duf­ten, der bæ­rer det helt enk­le navn ’ H’, be­skri­ves i pres­se­ma­te­ri­a­let som væ­ren­de ’ ma­skulin og dyb’ på sam­me tid, som den er ’ sensu­el, frisk og varm på en ma­jestætisk må­de, som ab­so­lut er en prins vær­dig’.

Men drøm­mer du om at duf­te som den 81- åri­ge prins­ge­mal, er det ik­ke nok at smut­te en tur i det nær­me­ste storma­ga­sin.

Prin­sens par­fu­me er nem­lig en eks­klu­siv sag, der kun bli­ver pro­du­ce­ret i et be­græn­set an­tal hvert år.

Ga­ve til gæ­ster­ne og sig selv

» Jeg ved, at han bru­ger den som ga­ve til si­ne gæ­ster, men jeg har få­et op­lyst, at han og­så bru­ger den selv, « for­tæl­ler Anja Borum, der er salgsog mar­ke­ting­di­rek­tør hos Gosh, til BT

Er du ik­ke næ­re ven­ner med Prins­ge­ma­len, har du dog sta­dig mu­lig­hed for at få fin­gre i den ma­skuli­ne duft – det kræ­ver ba­re en rej­se til re­gent­par­rets fran­ske vin­slot Cayx i Ca­hors nord for Toulou­se, hvor par­fu­men bli­ver solgt til 49 eu­ro ( cir­ka 365 kro­ner) for 50 ml.

» Par­fu­men blev ud­vik­let af Gosh som en ga­ve til Prins­ge­ma­len. Men når Hans Kon­ge­li­ge Højhed skal bru­ge fle­re fla­sker, be­ta­ler han for dem, « for­kla­rer Anja Borum, der til­fø­jer, at prins Hen­riks se­kre­ta­ri­at ty­pisk be­stil­ler mel­lem 100 og 150 om året, hvoraf en del alt­så bli­ver solgt i bu­tik­ken ved Château de Cayx.

Over­ve­jer I at ud­vi­de sal­get til Dan­mark?

» Det er der in­gen pla­ner om. Det er prins Hen­riks pri­va­te duft og Prins­ge­ma­len, der væl­ger, om den skal ud til of­fent­lig­he­den, « for­kla­rer hun.

Men tror du, den vil­le sæl­ge godt, hvis den kom i hand­len?

» Jeg tror helt sik­kert, der vil­le væ­re en må­l­grup­pe til den. Det er en me­get ma­skulin og in­tens duft. «

Det ser dog ik­ke ud til at ske in­den for nær­me­ste frem­tid.

» Det har al­drig væ­ret pla­nen, at duf­ten skul­le sæl­ges i Dan­mark, « op­ly­ser kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til BT.

Kend­te læg­ger navn til duf­te

Prins Hen­rik er ik­ke den ene­ste kend­te dan­sker, som Gosh har pro­du­ce­ret par­fu­mer for. Og­så san­ge­r­in­den Me­di­na, tv- vær­ten Ca­ro­li­ne Fle­m­ing og de­sig­ne­ren Isa­bel Kri­sten­sen har lagt navn til duf­te for fir­ma­et.

In­gen af de an­dre med­lem­mer af kon­ge­hu­set har dog få­et la­vet de­res egen par­fu­me ind­til vi­de­re. Men de er me­get vel­kom­ne hos kos­me­tik­fir­ma­et:

» Hvis Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen kun­ne ha­ve lyst til det, kan vi sag­tens fin­de ud af no­get, « for­sik­rer Anja Borum.

Ik­ke ale­ne er prins Hen­rik et sti­li­kon, han er og­så le­ve­rings­dyg­tig i par­fu­me med en ma­jestætisk næ­se – men den sæl­ges kun fra slot­tet i

Ca­hors. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Prins Hen­riks egen duft ’ H’ bli­ver solgt i bu­tik­ken på re­gent­par­rets vin­slot Château de Cayx. Det er det ene­ste sted, par­fu­men kan kø­bes. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.