Op med po­r­to­en – ned med po­st­ka

Pri­sen for at sen­de et dag til dag brev sti­ger til næ­sten det dob­bel­te. Sam­ti­dig er der ble­vet læn­ge­re mel­lem po­st­kas­ser­ne

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

MED KÆR­LIG HIL­SEN

Fra års­skif­tet bli­ver pri­sen for at sen­de et dag- til- dag brev næ­sten for­doblet i for­hold til i dag.

Et gan­ske al­min­de­ligt brev der ve­jer un­der 50 gram og som er til om­de­ling da­gen ef­ter – et så­kaldt A- brev – sti­ger fra 10 kro­ner til 19 kro­ner. Mens af­sen­del­sen af et B- brev, hvor der kan gå fle­re da­ge, før det lan­der i po­st­kas­sen hos mod­ta­ge­ren, sti­ger mo­de­rat fra nu syv kro­ner til ot­te kro­ner.

Re­gu­le­rin­gen sker i takt med og som føl­ge af, at an­tal­let af fy­si­ske bre­ve er gå­et mar­kant ned. Og i takt med, at cir­ka hver fem­te af de vel­kend­te rø­de po­st­kas­ser er for­s­vun­det. Si­den år 2000 er det sam­le­de an­tal af fy­si­ske bre­ve i Dan­mark gå­et ned fra 1,44 mil­li­ar­der år­ligt til nu cir­ka 500 mil­li­o­ner. Næ­sten to ud af tre fy­si­ske bre­ve er alt­så væk i dag i for­hold til den­gang.

» Vi le­ver i ver­dens mest di­gi­ta­li­se­re­de land. Me­re og me­re kom­mu­ni­ka­tion fo­re­går elek­tro­nisk på mail, sms, snap­chat og al­le mu­li­ge an­dre di­gi­ta­le me­di­er, og der­for sen­des der og­så fær­re bre­ve. Men det be­ty­der ik­ke, at det fy­si­ske brev er på vej til at bli­ve af­skaf­fet. For har man vir­ke­lig no­get på hjer­te, så er det per­son­li­ge brev sta­dig dét, der gør al­ler­størst ind­tryk, « si­ger Hen­ning Chri­sten­sen, chef for PostNord Dan­mark, som Post Dan­mark er en del af.

Man be­hø­ver alt­så ik­ke fryg­te, at mu­lig­he­den for­svin­der for, at man fra den ene dag til den næ­ste fort­sat kan sen­de en hånd­skre­vet hil­sen til tan­te An­na i den an­den en­de af kon­ge­ri­get.

Men pri­sen kan man må­ske godt bli­ve be­tæn­ke­lig over, hvis man har man­ge ’ tan­te An­na’er’. El­ler hvis man som virk­som­hed el­ler pri­vat­per­son i det he­le ta­get har be­hov for at få fy­sisk post frem hur­tigt.

Hen­ning Chri­sten­sen er­ken­der, at pris­for­hø­jel­sen på A- bre­ve er mar­kant. Men han un­der­stre­ger, at det nu en­gang er det in­stru­ment, Post Dan­mark må re­gu­le­re på, i takt med at der bli­ver fær­re og fær­re fy­si­ske bre­ve.

» Når vi hæ­ver pri­ser­ne, er det et ud­tryk for, at vi er nødt til at til­pas­se os de om­kost­nin­ger, der er, « si­ger han.

Et nyt mar­ked

So­cio­log og frem­tids­for­sker Birthe Lind­dal Jeppesen ser det som en lo­gisk føl­ge, at Post Dan­marks for­ret­ning pres­ses, når an­tal­let af bre­ve he­le ti­den bli­ver fær­re. Men hun me­ner, at den stat­se­je­de virk­som­hed og­så har en del af an­sva­ret selv, for­di an­dre kon­kur­ren­ter har for­må­et at ta­ge en god bid af et mar­ked, som Post Dan­mark kun­ne ha­ve sid­det me­re so­lidt på.

» Man kan un­dre sig over, at Post Dan­mark har væ­ret så dår­lig til at sik­re sig mar­ke­det for ud­bring­ning af va­rer fra internet- shop­ping. Der er jo kom­met et enormt boom i det, men det er i høj grad an­dre virk­som­he­der, der er lø­bet med den del, « kon­sta­te­rer Birthe Lind­dal Jeppesen.

Og hun pe­ger på, at Post Dan­mark i til­fæl­de af fle­re po­r­to- pris­stig­nin­ger ri­si­ke­rer at gø­re det end­nu svæ­re­re for sig selv.

» Der er in­gen tvivl om, at det fy­si­ske brev er på re­tur. Men net­op for­di det er på re­tur, så får det en helt unik sym­bolsk vær­di, når der er så få af dem. Jeg tror, at det fy­si­ske brev vil over­le­ve og­så i frem­ti­den, men Post Dan­mark skal pas­se på, at virk­som­he­den ik­ke gør det så dyrt, at det til sidst helt luk­ker sig selv. For når du sæt­ter pri­sen op, vil der væ­re end­nu fær­re, der vil be­nyt­te sig af det, og så er Post Dan­mark må­ske nødsa­get til at hæ­ve pri­ser­ne end­nu me­re. Den næ­ste kon­se­kvens bli­ver, at der ik­ke bli­ver bragt post ud så of­te, som vi har væ­ret vant, « si­ger hun.

Brev til bar­ne­barn

En af dem, som ab­so­lut ik­ke bry­der sig om den mar­kan­te pris­stig­ning på A- bre­ve, er den fyn­s­ke ef­ter­løn­ner Bir­te Hansen. Hun tog i går ef­ter­mid­dag tu­ren på fi­re- fem ki­lo­me­ter fra hjem­met i Se­den og ind til det cen­tra­le Oden­se for at po­ste et brev til sit bar­ne­barn, som er én af man­ge i fa­mi­li­en, der of­te får glæ­de af en per­son­lig, hånd­skre­ven hil­sen fra hen­de.

» Jeg hol­der me­get af at få et per­son­ligt brev, og der­for sen­der jeg og­så selv man­ge. Et rig­tigt brev er for mig så me­get me­re end en sms el­ler e- mail. I et fy­sisk brev kan du på en helt an­den må­de gi­ve ud­tryk for f. eks. kær­lig­hed og for at du hol­der af den, du skri­ver til, « ly­der det fra Bir­te Hansen, in­den hun at­ter sti­ger på cyk­len og hju­ler tilbage mod Se­den.

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015

Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.