Fol­ke­tings­f­ler­tal si­ger nej til at gi­ve selv­mord­s­linje spa­rek­ni­ven

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ida Meyer Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau of­fi­ci­el an­er­ken­del­se ved at kom­me på fi­nans­lo­ven.

FI­NANS­LO­VS­FOR­SLAG

Når re­ge­rin­gen i sit fi­nans­lo­vs­for­slag læg­ger op til at skæ­re i støt­ten til Livs­li­ni­en, så stir­rer den di­rek­te ind i et fler­tal, der har helt an­dre pla­ner.

Bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF og Dansk Fol­ke­par­ti vil ha­ve re­ge­rin­gen til at hol­de nal­ler­ne fra Livs­li­ni­en, der støt­ter og rå­d­gi­ver selv­mord­s­tru­e­de. Hvis be­spa­rel­sen gen­nem­fø­res, ser Livs­li­ni­en sig nødsa­get til at drop­pe døgnåb­nin­gen og der­med la­de te­le­fo­ner­ne ki­me i nat­te­ti­mer­ne.

Det vil få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, si­ger Mor­ten Thom­sen, der stif­te­de Livs­li­ni­en for 21 år si­den.

» Det er en fa­tal og for­kert be­slut­ning, der kom­mer til at ko­ste men­ne­ske­liv. «

Mor­ten Thom­sen er så util­freds, at han nu træk­ker sig som for­mand for Livs­li­ni­en. Han for­tæl­ler, at 240 fri­vil­li­ge har knok­let for at gø­re det mu­ligt at hol­de Livs­li­ni­en døgnå­bent, og det var de­res kla­re for­vent­ning, at døgnåb­nin­gen kun­ne fort­sæt­te ef­ter års­skif­tet.

Løh­de klar til at for­hand­le

» Så kom­mer re­ge­rin­gen her tre må­ne­der før og fjer­ner be­vil­lin­gen og he­le grund­la­get for det, « kon­sta­te­rer Mor­ten Thom­sen.

Selv om der ik­ke er pen­ge til Livs­li­ni­ens døgnåb­ning i re­ge­rin­gens ud­spil, er­klæ­rer sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) sig lyd­hør i for­hold til at fin­de mid­ler an­dre ste­der.

» Jeg har no­te­ret mig, at fle­re af Fol­ke­tin­gets par­ti­er er indstil­let på at be­vil­ge fle­re pen­ge, ud­over de seks mil­li­o­ner kro­ner vi i re­ge­rin­gen har sat af i vo­res fi­nans­lo­v­for­slag, til Livs­li­ni­en, « si­ger hun i en skrift­lig kom­men­tar og ud­dy­ber:

» Jeg fin­der det helt na­tur­ligt, at vi ta­ger sa­gen op i sats­pul­je­kred­sen, li­ge­som vi af­tal­te sid­ste år, da vi blev eni­ge om at sæt­te pen­ge af til en ek­stern eva­lu­e­ring af Livs­li­ni­ens fo­re­lø­bi­ge er­fa­rin­ger med natåb­ning. «

Den mel­ding for­mil­der ik­ke So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes sund­heds­ord- fø­rer, Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen

» Jeg er be­kym­ret over, at sund­heds­mi­ni­ste­ren har så rin­ge for­nem­mel­se for væ­sent­lig­he­den af lang­sig­tet po­li­tik. Jeg sy­nes, at mi­ni­ste­ren skul­le væ­re mi­ni­ster for at hjæl­pe og for at tæn­ke lang­sig­tet i ste­det for at øde­læg­ge no­get af det, der fungerer rig­tig godt i vo­res sam­fund, « si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­ti vil i for­hand­lin­ger­ne med re­ge­rin­gen kæm­pe hårdt for at sik­re Livs­li­ni­ens døgnåb­ning, si­ger sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt.

» Jeg var ude at be­sø­ge Livs­li­ni­en for­le­den af­ten, og jeg kun­ne hø­re, hvor­dan te­le­fo­ner­ne rin­ge­de kon­stant. Jeg me­ner helt sik­kert, at der er brug for Livs­li­ni­en – og­så om nat­ten. Vi vil kæm­pe for, at der på fi­nans­lo­ven bli­ver sat pen­ge af, så Livs­li­ni­en kan hol­de åbent om nat­ten. «

Psy­ki­a­tri- og so­ci­al­ord­fø­rer Tri­ne Torp ( SF) kal­der det ’ fat­tigt’, at re­ge­rin­gen vil skæ­re i støt­ten.

» De per­so­ner, der rin­ger, er blandt de al­ler­mest ud­sat­te, for­di de er tyn­get og sid­der ale­ne hjem­me med dy­stre tan­ker. For nog­le af dem kan den her linje alt­så red­de liv, « si­ger hun.

LIVS­LI­NI­EN Mor­ten Thom­sen stif­te­de Livs­li­ni­en i 1994 ef­ter et selv­mord­s­for­søg to år tid­li­ge­re. Han op­le­ve­de i for­bin­del­se med sin egen livskri­se en man­gel­fuld og til­fæl­dig hjælp, og der­for var han ef­ter­føl­gen­de fast be­slut­tet på at etab­le­re en lands­dæk­ken­de fri­vil­lig te­le­fon­rå­d­giv­ning. Livs­li­ni­en mod­ta­ger år­ligt me­re end 14.000 hen­ven­del­ser fra men­ne­sker med al­vor­li­ge selv­mord­s­tan­ker el­ler dybe livskri­ser. Or­ga­ni­sa­tio­nen har gen­nem åre­ne ud­dan­net fle­re end 1.000 fri­vil­li­ge. I dag er 240 fri­vil­li­ge til­knyt­tet ar­bej­det. I 2005 op­nå­e­de Livs­li­ni­en Mor­ten Thom­sen træk­ker sig nu som for­mand i pro­test mod re­ge­rin­gens for­slag om at skæ­re i støt­ten til Livs­li­ni­en.

Livs­li­ni­en til­by­der en ud­strakt hånd til selv­mord­s­tru­e­de. Re­ge­rin­gen øn­sker at skæ­re i fi­nan­si­e­rin­gen, så­le­des at der må skæ­res i nat­be­man­din­gen.

Modelfoto: Lars Rie­vers

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.