BE­SKYT DIN HJ med en sund tarm­flo

Syg­dom­me som de­mens, de­pres­sion og ADHD af­gø­res i di­ne tar­me

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk hl­ho@ bt. dk

TARMFLORA

Hel­le Lho Hansen En sund tarmflora kan red­de dig fra en lang ræk­ke syg­dom­me. Så­dan er bud­ska­bet i en ny bog ’ Hjer­nens nye liv’ af den ame­ri­kan­ske neu­ro­log og for­fat­ter David Per­l­mut­ter, der har skre­vet fle­re bø­ger om sam­men­hæn­gen mel­lem hjer­ne og kost.

Den rø­de tråd på de 320 si­der er sam­men­hæn­gen mel­lem tarm­fl­ora­en og hjer­nens sund­hed. Hjer­ne­spe­ci­a­li­sten Per­l­mut­ter me­ner, at man kig­ger på krop­pen alt for snæ­vert, for sy­ste­mer­ne hæn­ger sam­men. Han er over­be­vist om, at for­dø­jel­ses­sy­ste­met hæn­ger nø­je sam­men med, hvad der fo­re­går i hjer­nen.

» Det, der sker i dit tarm­sy­stem i dag, er af­gø­ren­de for din ri­si­ko for tal­ri­ge neu­ro­lo­gi­ske li­del­ser, « me­ner David Per­l­mut­ter.

For­skel­li­ge syg­dom­me som ADHD, ast­ma, au­tis­me, al­ler­gi­er, kro­nisk træt­hed, de­pres­sion, di­a­be­tes, over­vægt, hukom­mel­ses­pro­ble­mer, for­kø­lel­ser, in­fek­tio­ner, søvn­pro­ble­mer, leds­mer­ter, gigt, for­hø­jet blod­tryk, åre­for­kal­k­ning, Tou­ret­tes syn­drom, men­stru­a­tions­smer­ter og over­gangs­al­der kan skyl­des sam­men­sæt­nin­gen af bak­te­ri­er i tar­me­ne, me­ner for­fat­te­ren.

Tar­men sen­der sig­na­ler til hjer­nen

Sam­men­hæn­gen mel­lem tar­men og hjer­nen er især set un­der for­søg med mus og rot­ter.

Der­u­d­over ba­se­rer Per­l­mut­ter sin vi­den på den ny­e­ste ame­ri­kan­ske forsk­ning på om­rå­det. Forsk­ning, som ad fle­re om­gan­ge er ble­vet be­stilt af de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der.

Iføl­ge David Per­l­mut­ter er man­ge af hans ame­ri­kan­ske kol­le­ger ue­ni­ge i hans syns­punk­ter. I sin bog lover Per­l­mut­ter f. eks., at man i lø­bet af få uger kan æn­dre sin hjer­nes sund­hed ved at æn­dre på ko­sten. Vil du hjæl­pe din hjer­nes­und­hed på vej, skal du gå ef­ter en kost med præ­bi­o­ti­ka, pro­bi­o­ti­ka, fer­men­te­re­de fø­de­va­rer, få kul­hy­dra­ter, in­gen glu­ten og mas­ser af sun­de fedt­stof­fer, si­ger hjer­ne­spe­ci­a­li­sten.

De dan­ske eks­per­ter, som BT har talt med, me­ner, at Per­l­mut­ters po­in­ter skal ta­ges med en ræk­ke for­be­hold. Al­li­ge­vel er de dan­ske eks­per­ter eni­ge i, at tarm­bak­te­ri­er rum­mer et stort po­ten­ti­a­le i frem­ti­den.

Oluf Bor­bye Pe­der­sen er pro­fes­sor og forsk­nings­di­rek­tør på No­vo Nor­disk Fon­dens Me­ta­bo­lis­me­cen­ter ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og én kom­mu­ni­ka­tion med hjer­nen, « si­ger Oluf Bor­bye Pe­der­sen.

Han for­kla­rer, at bak­te­ri­er­ne i tar­men fungerer som en slags ke­mi­fa­brik. De pro­du­ce­rer stoffer, som på­vir­ker ner­ve­cel­ler­ne i tar­men, og som ef­ter­føl­gen­de sen­der sig­na­ler op til de de­le af hjer­nen, der har med ad­færd og psy­ke at gø­re.

Der­u­d­over sig­na­le­rer bak­te­ri­er­ne i tar­men og­så til hjer­nen via an­dre stoffer, som går igen­nem tarmvæg­gen, blo­det og bli­ver frag­tet til hjer­nen.

Oluf Bor­bye Pe­der­sen un­der­stre­ger dog, at den liv­li­ge di­a­log mel­lem tar­men og hjer­nen kun er på­vist i for­søg med mus. Der­for er det end­nu uvist, om sam­men­hæn­gen og­så gør sig gæl­den­de i men­ne­sker.

Stort po­ten­ti­a­le i tar­men

Hen­rik Bjørn Ni­el­sen, der er lek­tor på DTUs In­sti­tut for System­bi­o­lo­gi, me­ner, at David Per­l­mut­ters po­in­ter er i over­ens­stem­mel­se med forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne på om­rå­det. Fak­tisk rum­mer tarm­bak­te­ri­er et stort po­ten­ti­a­le, der kan bli­ve af­gø­ren­de for be­hand­ling af en lang ræk­ke syg­dom­me i frem­ti­den, for­tæl­ler han.

» På læn­ge­re sigt hå­ber vi på, at vi kan sty­re tar­mens fl­ora, så vi ik­ke bli­ver sy­ge, el­ler at vi li­ge­frem kan

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015 hel­bre­de syg­dom­me. I for­hold til psy­ki­ske til­stan­de, som angst, de­pres­sion og bør­ne­au­tis­me, er det hel­ler ik­ke utæn­ke­ligt, at vi kan på­vir­ke syg­dom­me­ne ved at æn­dre på tarm­fl­ora­en, « si­ger Hen­rik Bjørn Ni­el­sen.

I sin bog for­ud­ser Per­l­mut­ter bl. a., at frem­ti­den vil by­de på fækal trans­plan­ta­tion, det vil si­ge over­før­sel af tar­mind­hold fra en sund til en us­und tarm.

FORSK­NING BAG BO­GEN

I 2008

bad den ame­ri­kan­ske sund­heds­sty­rel­se ’ Na­tio­nal In­sti­tu­tes of He­alth ( NIH) nog­le af USAs bed­ste vi­den­skabs­folk om at kort­læg­ge, hvor­dan for­an­drin­ger i tar­mens mi­kro­or­ga­nis­mer er for­bun­det med sund­hed og der­med og­så med syg­dom.

fulg­te USAs Na­tio­nal In­sti­tu­te of Men­tal He­alth op ved at do­ne­re over én mil­li­on dol­lar til et nyt forsk­nings­pro­jekt, som kon­cen­tre­rer sig om for­bin­del­sen mel­lem tar­mens mi­kro­or­ga­nis­mer og hjer­nen.

I 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.