JERNE ra

BT - - NYHEDER - GRA­FIK: Fa­ger­heim

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015 Bak­te­ri­e­fl­ora­ens tre ho­ved­fjen­der: Vælg fø­de­va­rer med højt ind­hold af pro­bi­o­ti­ka Spis min­dre kul­hy­drat og me­re af det go­de fedt: Grønt­sa­ger:

Frugt: Fer­men­te­re­de fø­de­va­rer:

Sundt fedt:

Pro­te­in: Nyd vin, kaf­fe og cho­ko­la­de i mo­de­ra­te mæng­der. Spis fø­de­va­rer med højt ind­hold af præ­bi­o­ti­ka,

Ner­ve­cel­ler­ne i men­ne­skets tarm er så tal­ri­ge, at man­ge for­ske­re er be­gyndt at kal­de tar­men for men­ne­skets ‘ an­den hjer­ne’. Ud­over at re­gu­le­re mus­k­ler, im­mun­cel­ler og hor­moner pro­du­ce­rer tar­men ‘ vel­væ­re­stof­fet’ sero­to­nin. Om­kring 80- 90 pct. af krop­pens sam­le­de sero­to­ni­nind­hold pro­du­ce­res i tar­men. Fak­tisk pro­du­ce­rer ‘ hjer­nen i din tarm’ me­re sero­to­nin, end hjer­nen i dit ho­ved gør. Sam­men­hæn­gen mel­lem tar­men og hjer­nen er pri­mært set un­der for­søg med mus og rot­ter, der har vist, at man kan over­fø­re so­ci­al ad­færd fra én mus til en an­den via tarm­fl­ora­en. Er du glu­ten­sen­si­tiv? Har du fø­de­va­re­al­ler­gi­er? Er du sær­ligt sen­si­tiv over for ke­mi­ske stoffer i dag­lig­da­gen? Tar­men og hjer­nen kom­mu­ni­ke­rer via vagus- ner­ven, der er den læng­ste af de 12 kra­ni­e­ner­ver. Har du få­et kon­sta­te­ret en au­toim­mun syg­dom? Bak­te­ri­er­ne i tar­men sig­na­le­rer og­så til hjer­nen via nog­le an­dre stoffer, som går igen­nem tarmvæg­gen, blo­det og bli­ver frag­tet op til hjer­nen.

Har du ty­pe di­a­be­te152- s? Bak­te­ri­er­ne i tar­men fungerer som en slags ke­mi­fa­brik. De pro­du­ce­rer stoffer, som på­vir­ker ner­ve­cel­ler­ne i tar­men, og som ef­ter­føl­gen­de sen­der sig­na­ler op til de de­le af hjer­nen, som har med ad­færd og psy­ke at gø­re. Ve­jer du me­re end 10 kg for me­get? Li­der du af ir­ri­te­ret tyktarm? Har du mindst én gang om må­ne­den di­ar­ré el­ler løs af­fø­ring? Har du brug for af­fø­rings­mid­del mindst én gang om må­ne­den? Li­der du af de­pres­sion?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.