Ro­man­tik trods travlhed

Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma nær­mer sig sølv­bryl­lup­pet

BT - - NYHE­DER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DET HVI­DE HUS

Han har ver­dens nok mest kræ­ven­de job. Men lør­dag af­ten tog Ba­ra­ck Oba­ma sig al­li­ge­vel tid til at sen­de en kær­lig hil­sen til sin hu­stru, Mi­chel­le Oba­ma, på Twit­ter i an­led­ning af par­rets 23 års bryl­lups­dag.

» 23 år og ’ still go­ing strong’. Med hå­bet om man­ge fle­re. «

Så­dan skrev Ba­ra­ck Oba­ma på Twit­ter lør­dag af­ten, hvor han del­te et sødt bil­le­de af ham og hu­stru­en Mi­chel­le Oba­ma, der alt­så kan fejre sølv­bryl­lup om to år.

Par­ret mød­te hin­an­den i 1989, hvor de ar­bej­de­de på sam­me ad­vo­kat­kon­tor.

Han var som­mer­prak­ti­kant, og hun var hans men­tor. De­res før­ste ’ da­te’ var der­for helt pro­fes­sio­nel, men dét æn­dre­de sig hur­tigt. Den un­ge Ba­ra­ck Oba­ma vil­le nem­lig ger­ne ha­ve Mi­chel­le med på en rig­tig da­te, og selv­om hun først sag­de nej, for­di hun ik­ke vil­le væ­re sam­men med en kol­le­ga, så fandt de hur­tigt sam­men.

» Vi klik­ke­de li­ge med det sam­me. Da da­ten var slut, var jeg solgt, « har før­ste­da­men for­talt til CNN om de­res før­ste ’ rig­ti­ge’ da­te.

Par­ret blev gift tre år se­ne­re og har døtre­ne Ma­lia på 17 år og Sasha på 14 år.

Stærkt – men ik­ke per­fekt

Før­ste­da­men har tid­li­ge­re for­talt det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin Pe­op­le, hvor­dan det trav­le par får æg­te­ska­bet til at fun­ge­re:

» Jeg vil ik­ke ha­ve, at no­gen skal tro, det er let. Vo­res æg­te­skab fun­ge­rer, for­di vi ar­bej­der hårdt for det. Vi har et stærkt æg­te­skab, men det er ik­ke per­fekt, « in­drøm­me­de hun i 2009. Her un­der­stre­ge­de hun og­så, at det er Ba­ra­ck Oba­mas ev­ne til at hånd­te­re stress samt de­res de­res fæl­les ev­ne til at gri­ne sam­men, der gør, at de er et lyk­ke­ligt par.

Snart kom­mer der end­da en film om par­rets før­ste da­te, hvor de gik på mu­se­um i Chi­ca­go og se­ne­re i bi­o­gra­fen. Ind­spil­nin­ger­ne er fær­di­ge, og fil­men ’ Sout­hsi­de with You’ skul­le kom­me i bi­o­gra­fer­ne næ­ste år.

For­le­den fejre­de Mi­chel­le og Ba­ra­ck Oba­ma 23 års bryl­lups­dag. I da­gens an­led­ning del­te USAs præ­si­dent det­te sø­de bil­le­de på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.