Fle­re hund­re­de fryg­tes dræbt i jord­s­kred

BT - - NYHEDER -

Mads Mo­strup Jen­sen Dødstal­let fort­sæt­ter med at sti­ge, ef­ter­hån­den som red­nings­mand­skab får gra­vet sig gen­nem jord­mas­ser­ne, der nat­ten til fre­dag dansk tid ud­s­let­te­de lands­by­en El Cam­bray i Gu­a­te­ma­la. Fo­re­lø­big har man bjær­get 86 lig, men lo­ka­le myn­dig­he­der an­slår, at fle­re hund­re­de men­ne­sker sav­nes og fryg­tes om­kom­met, skri­ver CNN.

» Det tal, vi bru­ger om de po­ten­ti­elt sav­ne­de - og jeg un­der­stre­ger, at der er ta­le om et skøn - er 600 per­so­ner, « si­ger Alejan­dro Mal­do­na­do, le­der af den na­tio­na­le ka­ta­stro­fe­be­græns­ning, til tv- sta­tio­nen.

Han un­der­stre­ger, at man­ge be­bo­e­re i El Cam­bray ig­no­re­re­de myn­dig­he­der­nes op­for­dring til at la­de sig evaku­e­re, da de træklæd­te bak­ker om­kring lands­by­en tru­e­de med at kol­lap­se ef­ter fle­re da­ges vold­som regn.

48- åri­ge Ana Ma­ria Esco­bar flyt­te­de fra lands­by­en, der lig­ger 10 ki­lo­me­ter øst for ho­ved­sta­den Gu­a­te­ma­la Ci­ty, for et år si­den. Hun er vendt hjem for at le­de ef­ter si­ne på­rø­ren­de, hvoraf 21 fort­sat sav­nes.

» Det er det vær­ste, der no­gen­sin­de er sket for os. Fo­re­lø­big har vi kun fun­det min svi­ge­r­in­de, « si­ger hun til Reu­ter repor­ter på ste­det.

18- åri­ge Ga­by Ra­mi­rez le­der ef­ter sin bror, der for­ment­lig lig­ger be­gra­vet i ru­i­ner­ne af et hus, hvor han var på be­søg:

» Jeg reg­ner ik­ke med at fin­de ham i li­ve, men jeg hå­ber at fin­de hans lig, så vi kan be­gra­ve ham. «

Rø­de Kors- folk bæ­rer en ki­ste med et af of­re­ne for jord­s­kre­det i El Cam­bray i Gu­a­te­ma­la. Fo­to. AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.