MAN­DEN AL­LE

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk Bas­har Ha­fez al- As­sad

DIKTATOREN

Han lig­ner hver­ken et mon­ster el­ler en mor­der. Med en svag bri­tisk ac­cent sva­rer han på per­fekt en­gelsk på in­ter­viewe­rens spørgs­mål. Det er 16. april 2015, og sven­ske Expres­sen har få­et et eks­klu­sivt in­ter­view med man­den, al­le fl yg­ter fra.

In­ter­viewe­ren sam­ler mod og spør­ger så til As­sads rolle i den mas­sa­kre, der har sendt over halv­de­len af Sy­ri­ens 20 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re på fl ugt. På fl ugt mod Eu­ro­pa.

» Vi har mil­li­o­ner af men­ne­sker, der er dre­vet væk fra de­res hjem, og det skyl­des ter­r­o­ri­ster­nes an­greb. Man be­skyl­der den sy­ri­ske hær for at gø­re det sam­me som ter­r­o­ri­ster­ne. For at dræ­be be­folk­nin­gen. Det er us­ma­ge­ligt, « si­ger Bas­har alAs­sad.

Som han sid­der der og sva­rer hø­fligt, er det svært at tro på, at han kan stå bag dra­be­ne på over 250.000 af si­ne lands­mænd. Selv­om man ved, at det er en tyran, som den sven­ske jour­na­list sid­der sam­men med, så lig­ner han i 2015 sta­dig en helt al­min­de­lig mand.

Søn­nen in­gen reg­ne­de med

50- åri­ge Bas­har al- As­sad blev født i Sy­ri­ens ho­ved­stad Da­ma­s­kus i 1965, hvor han vok­se­de op med si­ne fem sø­sken­de. Han var al­drig til­tænkt det præ­si­den­tem­be­de, som hans far kup­pe­de sig til, da As­sad blot var fem år gam­mel. For As­sad var ge­nert, og han blan­de­de sig al­drig i re­ge­rings­an­lig­gen­der.

Det var i ste­det den tre år æl­dre sto­re­bror Bas­sel al- As­sad, der skul­le over­ta­ge præ­si­den­tem­be­det.

Men broderen dø­de i 1994, da han kør­te galt i sin Mer­ce­des lidt uden for Da­ma­s­kus. Plud­se­lig pe­ge­de pi­len på Bas­har, søn­nen som in­gen hav­de reg­net med.

Bas­har al- As­sad var to år for­in­den ta­get til Lon­don for at læ­se til øjen­læ­ge, men da broderen dø­de, blev han hen­tet hjem til Sy­ri­en. For fa­de­ren, der led af leukæ­mi, mang­le­de nu en ar­ving.

I ju­ni 2000, ot­te år eft er Bas­har al- As­sad var vendt tilbage til Sy­ri­en, dø­de hans far, og Bas­har al- As­sad blev i en al­der af 34 præ­si­dent. Ve­sten jub­le­de, og As­sad tog ma­ske på.

Frel­ser

Fol­ke­tings­po­li­ti­ker og mel­le­møst­eks­pert Na­ser Kha­der er selv født i Sy­ri­ens ho­ved­stad Da­ma­s­kus. Han har fulgt be­gi­ven­he­der­ne i sit fø­de­land tæt, og da Bas­har al- As­sad kom til mag­ten, var han li­ge­som man­ge an­dre eks­per­ter i Eu­ro­pa op­ti­mi­stisk. Plud­se­lig hav­de Sy­ri­en en præ­si­dent, der hav­de le­vet i og op­le­vet kul­tu­ren i Ve­sten.

» Jeg var op­ti­mi­stisk, for­di han hav­de bo­et i Ve­sten i fl ere år. Jeg tænk­te, at det var godt, at han hav­de haft mu­lig­he­den for at se og leve i et rets­sam­fund, i et de­mo­kra­ti, « si­ger Na­ser Kha­der.

Og As­sad var in­spi­re­ret af Ve­sten. Da han vend­te hjem, til­lod han som no­get af det før­ste in­ter­net­tet, hvil­ket gjor­de ham po­pu­lær blandt de un­ge. Da As­sad blev præ­si­dent, fri­gav han fl ere hund­re­de af sin fars po­li­ti­ske fan­ger og gav me­di­er­ne me­re fri­hed. For­an­drin­ger­ne blev kendt som ’ for­å­ret i Da­ma­s­kus’. Ve­sten glæ­de­de sig, og As­sad og ko­nen, As­ma al- As­sad – kal­det Sy­ri­ens prin­ses­se Di­a­na – om­gik­kes kend­te sku­e­spil­le­re som Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie. En frel­ser var kom­met til Sy­ri­en.

Tyran

Li­ge så stille trak As­sad dog i land. Han til­lod ik­ke, at pres­sen kri­ti­se­re­de re­gi­met, og han luk­ke­de fl ere dis­kus­sions­klub­ber.

Na­ser Kha­der for­tæl­ler, at As­sad slap af sted med me­get i Sy­ri­en, for­di at man til­lag­de al­le dår­lig­dom­me i Sy­ri­en hans fars gam­le ven­ner i re­gi­met. Det var sjæl­dent, at man kri­ti­se­re­de As­sad, for han sag­de, at han ger­ne vil­le re­for­me­re og åb­ne. Be­folk­nin­gen og re­sten af ver­den tro­e­de på det.

Selv kan Na­ser Kha­der hu­ske før­ste gang, han så man­den bag ma­sken. Det var 15. marts 2011. Da­to­en hvor uro­lig­he­der­ne eska­le­re­de. Rundt om­kring Sy­ri­en blom­stre­de Det Ara­bi­ske For­år, og dik­ta­to­rer som Gadda­fi blev for­dre­vet. Det in­spi­re­re­de 15 børn til at ma­le graf­fi ti, der be­skrev, at man vil­le af med As­sad. Bør­ne­ne blev fængs­let, og da for­æl­dre­ne de­mon­stre­re­de, skød man på dem. Bør­ne­ne blev se­ne­re løsladt, men de var ik­ke som før.

» Man kun­ne se, at bør­ne­ne var ble­vet tor­tu­re­ret. De hav­de få­et truk­ket de­res neg­le ud. As­sad holdt en ta­le li­ge eft er. Der stod han og gri­ne­de, « for­tæl­ler Na­ser Kha­der og fort­sæt­ter: » Der faldt ma­sken « .

Ma­ske­ret til det sid­ste

» Når en kirurg i en ope­ra­tions­stue skæ­rer, ren­ser og am­pu­te­rer, og sår­et blø­der, si­ger vi så til ham: ’ Di­ne hæn­der er smurt ind i blod’, el­ler tak­ker vi ham for at red­de pa­tien­ten? «

Det spørgs­mål stil­le­de As­sad i 2012, da han blev kon­fron­te­ret med an­gre­be­ne på sin be­folk­ning. En be­folk­ning, der et år­ti før jub­le­de, da han kom til mag­ten.

As­sad har i lang tid le­vet med to an­sig­ter. Det ene vi­ste han til Ve­sten. Han vi­ste det, da han be­søg­te Frankrig i 2010, da han hav­de ken­dis­par­ret Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie på be­søg i sit palæ i 2009, og da han og ko­nen blev in­ter­viewet og skam­rost af ma­ga­si­net Vogue i 2011, blot en må­ned in­den bor­ger­kri­gen brød ud

et an­det an­sigt vi­ste han in­ter­nt i re­gi­met. Det er det an­sigt, som han bæ­rer, når men­ne­sker bli­ver tor­tu­re­ret til dø­de i hans mør­ke fan­ge­hul­ler un­der ho­ved­sta­den Da­ma­s­kus, el­ler når han bru­ger gift gas­ser mod sin be­folk­ning.

Skab­te et mon­ster

Na­ser Kha­der for­tæl­ler, at As­sad brug­te et sær­ligt kneb til at for­bli­ve fol­kets fo­re­truk­ne. Da han i 2012 be­gynd­te at sky­de, bom­be og gas­se de op­rør­ske kræft er i be­folk­nin­gen, fri­gav han sam­ti­dig 2.000 ra­di­ka­li­se­re­de is­la­mi­ster fra si­ne fængs­ler.

» Han vil­le ska­be et mon­ster, der var stør­re end ham selv, så­dan så be­folk­nin­gen vil­le fo­re­træk­ke ham, « me­ner Kha­der.

I in­ter­viewet fra april i år med sven­ske Expres­sen ta­ler As­sad da og­så om ter­r­o­ris­me som grun­den til, at lan­det er ved at gå i op­løs­ning. Han rå­der til, at folk hjæl­per ham, for al­le lan­de kan ri­si­ke­re at li­de sam­me skæb­ne som hans.

» Pla­nen var at si­ge, at der er nog­le, som er vær­re end mig. Hvis jeg bli­ver væl­tet, så kom­mer der is­la­mi­ster til. Det ly­der van­vit­tigt, men det vir­ke­de til at be­gyn­de med, « si­ger Na­ser Kha­der.

For Ve­sten jub­le­de over Bas­har al- As­sad li­ge til det sid­ste. Man lod tviv­len kom­me ham til go­de. Og det er net­op det, som As­sad kan. Han kan leve un­der ra­da­ren. Han kan pe­ge på et mon­ster, der er vær­re end ham selv. Hvem det mon­ster er, spil­ler in­gen rolle, så læn­ge det ik­ke er ham selv.

Kil­der: Na­ser Kha­der, Expres­sen, The At­lan­tic, Ber­ling­s­ke, Fi­nan­ci­al

Ti­mes, The Gu­ar­di­an Ve­st­lig ud­dan­nel­se, til­med læ­ge, og ta­ler end­nu med en smu­le bri­tisk ac­cent fra sko­le­ti­den. Han op­træ­der al­drig i kam­pu­ni­form som an­dre dik­ta­to­rer end­si­ge vi­ser sig dér, hvor hans hær slagter hans be­folk­ning. Han ser næ­sten stu­e­ren ud. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

D

.

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015 Bas­har al- As­sad og ko­nen, As­ma al- As­sad prok­la­me­re­de sig selv som fol­ke­li­ge. En­gang sag­de As­sad om fol­ket i et in­ter­view. » De el­sker mig vir­ke­lig « . Ar­kiv­fo­to: Reu­ters 15. marts 2011 vend­te det he­le for As­sad, og hans ma­ske brænd­te væk. Han hav­de fængs­let og ef­ter si­gen­de tor­tu­re­ret 15 børn, og folk, der de­mon­stre­re­de imod uger­nin­gen, blev skudt ned. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.