FLYG­TER FRA

BT - - NYHEDER - Tyr­ki­et Li­ba­non Jor­dan Irak

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015

Navn: Fød­sels­da­to:

Bas­har Ha­fez al- As­sad.

11. sep­tem­ber 1965, Da­ma­s­kus, Sy­ri­en. Ha­fez, Ze­in og Ka­rim. As­ma al- As­sad, født og op­vok­set i Eng­land. Kom­mer fra en mid­delklas­se- fa­mi­lie.

Øjen­læ­ge i Lon­don, po­li­ti­ker i Sy­ri­en.

Børn: Ko­ne:

Ud­dan­nel­se:

Valgt til præ­si­dent:

Så sig selv som:

Det Kur­di­ske Folks Be­skyt­tel­ses­en­hed Den Frie Sy­ri­ske Hær

( YPG) hol­der til i nord.

hol­der til i syd. De be­gynd­te med at væ­re over 80.000, men bli­ver be­kri­get vold­somt af de an­dre ak­tø­rer i lan­det.

har mag­ten i de store by­er i vest, her­un­der ho­ved­sta­den Da­ma­s­kus. Det er her, de fl este sy­re­re le­ver.

As­sad

Hiz­bol­lah- mi­lit­sen

dæk­ker he­le den ve­st­li­ge del af Sy­ri­en, der lig­ger op til Li­ba­non. Støt­tes af Iran og er tro mod det sy­ri­ske re­gi­me.

har ero­bret store de­le af den ve­st­li­ge og cen­tra­le del af Sy­ri­en. Selv­om om­rå­det ter­ri­to­ri­alt er stør­re end det om­rå­de, som As­sad sta­dig­væk sid­der på, er det ik­ke li­ge så be­fol­ket.

, der er en ud­lø­ber af alQa­e­da, hol­der sær­ligt til i den nord­li­ge og cen­tra­le del af lan­det. De er i kon­kur­ren­ce med IS og be­kæm­per bå­de dem og As­sad.

kæm­per i det nord­li­ge Sy­ri­en. Det er en ra­di­kal is­la­mi­stisk grup­pe, men an­ses for min­dre ek­strem end al- Nus­ra og IS.

smed 30/ 9 2015 bom­ber over Sy­ri­en for at hjæl­pe As­sad i kam­pen mod IS. Rusland med­del­te, at må­let er IS, men billeder af­slø­rer, at de har bom­bet i den øst­li­ge del af Sy­ri­en. Der, hvor As­sad kæm­per med an­dre op­rørs­grup­per.

IS

Al- Nus­ra

Ahrar al- Sham

Rusland

2000, 2007, 2014. Uden mod­kan­di­da­ter.

Fol­kets mand. Han fær­de­des i off ent­lig­he­den, og det si­ges, at han gik rundt med sin ko­ne uden sik­ker­heds­vag­ter. Me­get an­der­le­des fra sin far, der sjæl­dent var ude i off ent­lig­he­den. Li­ge nu kæm­per man­ge for­skel­li­ge grup­per i Sy­ri­en. Her er et over­blik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.