Me­nu­kort solgt for halv mio. kr.

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

FROKOST OG FRYGT

Me­nu­kor­tet for det sid­ste første­klas­ses- frokost­må­l­tid på Ti­ta­nic er ble­vet solgt for over en halv mil­li­on kro­ner til en pri­vat sam­ler.

’ Gril­led mut­ton chops’ fra gril­len, ’ Ve­al and ham pie’ fra buf­fe­ten og en gang roque­fort fra oste­bor­det.

Det var væl­digt lækre sa­ger, som de ri­ge pas­sa­ge­rer på Ti­ta­ni­cs før­ste klas­se kun­ne mæ­ske sig i, in­den de så fryg­ten i øj­ne­ne og måt­te kæm­pe for de­res liv i april 1912. Det gam­le og ori­gi­na­le me­nu­kort fra det sunk­ne skib er sta­dig i god stand og er net­op ble­vet solgt via en on­li­ne­auk­tion. Kor­tet gik for ik­ke min­dre end 88.000 dol­lar ( 588.277 dan­ske kro­ner). Det skri­ver CNN.

Det æld­gam­le me­nu­kort blev red­det af første­klas­ses- pas­sa­ge­ren Abra­ham Lin­coln Sa­lo­mon. Han var blandt en hånd­fuld men­ne­sker, som red­de­de li­vet ved at gå om bord i red­nings­bå­den ’ Mo­ney Bo­at’, el­ler ’ Mil­li­o­nai­res Bo­at’, som den og­så kal­des.

Be­sæt­ning be­stuk­ket

Pas­sa­ger­ne på den sær­li­ge mil­li­o­nær- båd skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve be­stuk­ket be­sæt­nin­gen til at sej­le væk fra det syn­ken­de Ti­ta­nic i ste­det for at red­de nog­le af de pas­sa­ge­rer, som lå hjæl­pe­lø­se i det iskol­de vand.

Frokost­me­nu­kor­tet var vur­de­ret til at ha­ve en vær­di af 50.000- 70.000 dol­lar, men det gik så­le­des for et pænt be­løb me­re, end det for­ven­te­de.

Ti­ta­nic var 10. april 1912 stæv­net ud på sin jom­fru­rej­se fra Sout­hamp­ton i Eng­land. Nat­ten mel­lem den 14. og 15. april ram­te ski­bet imid­ler­tid et is­b­jerg 600 ki­lo­me­ter sy­døst for Ha­li­fax, Nova Sco­tia i Ca­na­da, og det blev i den grad skæb­nesvan­gert. 1.517 af ski­bets i alt 2.200 pas­sa­ge­rer dø­de i det iskol­de at­lan­ter­havsvand. In­gen af de over­le­ven­de er i li­ve i dag.

Ti­ta­nic stæv­ner ud fra Sout­hamp­ton 10. april 1912. Det gam­le me­nu­kort fra den sid­ste frokost om bord blev solgt til en pri­vat sam­ler for over en halv mil­li­on kro­ner. Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.