Kul­tur ’ Bro­en’ rej­ser sig i

BT - - KULTUR -

TV- SE­RIE

Bro­en III’ DR1, søn­dag DRA­MA ***** *

fra Lis­beth Sa­lan­der til ’ Bo­nes’’ Tem­pe­ran­ce Bren­nan.

Si­de­lø­ben­de ta­ger hi­sto­ri­en og­så form. Og fl ere skur­ke ind­ta­ger de­res loven­de po­si­tion.

Mest fra­stø­de­n­de og fa­sci­ne­ren­de er nok Sonja Ri­ch­ters fan­ta­sti­ske Li­se Fri­is Andersen - en had­fyldt Youtube- per­son­lig­hed, der via si­ne net- blog al­le­re­de har med­ført to gru­som­me mord på for­ta­le­re for ho­mo- og trans­seksu­el­les ret­tig­he­der.

I før­ste af­snit blev for­ta­le­ren for en ’ køns­neut­ral’ frem­tid, den les­bi­ske de­bat­tør og bør­ne­ha­ve­e­jer Hel­le An­ker dræbt og ud­stil­let som uhyg­ge­ligt smi­len­de klovn. Og i an­det af­snit måt­te en he­te­ro­seksu­el og gift fol­kekir­ke­præst, der som den før­ste vi­er folk af sam­me køn, la­de li­vet. Og li­ge­som Hel­le An­ker bli­ver han ud­stil­let – på en gyn­ge – med sam­me skræm­men­de klov­ne­ma­keup.

Skil­ler sig ud

I kri­mi­gen­ren, hvor he­le ver­den ef­ter­hån­den kan spil­le med, kan det væ­re svært at op­fi nde helt nye em­ner. Og med køns­de­bat­ten som ud­gangs­punkt har ame­ri­kan­ske main­stream- se­ri­er som ’ Law & Or­der’ og ’ Cri­mi­nal Minds’ da og­så for længst le­ve­ret fi ne af­snit.

Men så er det jo godt, at ’ Bro­en III’ ik­ke er som no­gen an­den se­rie.

Så­le­des er bå­de stem­ning, sku­e­spil og di­a­log helt unik for den­ne frem­ra­gen­de og kon­stant fremad­sø­gen­de dansk- sven­ske sam­pro­duk­tion.

Og med Hen­rik Ge­orgs­son som in­struk­tør ram­te an­det af­snit al­le de rig­ti­ge to­ner.

Så­le­des be­skri­ves en an­den mu­lig skurk Mor­ten An­kers po­st­trau­ma­ti­ske krigs­syn­drom ik­ke med kli­ché­ag­ti­ge til­ba­ge­blik, men i ste­det med ge­ni­alt klip­pe- og ly­d­ar­bej­de. Hen­riks og Sa­gas nye kol­le­ga­for­hold får bå­de tid og rum. Og sam­ti­dig in­tro­du­ce­res fl ere spæn­den­de si­de­hi­sto­ri­er, uden at ta­ge fo­kus fra ho­ved­plot­tet. Det her er top- tv.

Thu­re Lind­hardt og So­fia He­lin pas­ser per­fekt sam­men som po­li­ti­de­tek­ti­ver­ne Hen­rik og Sa­ga. Fo­to: Ca­ro­li­na Romare/ DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.