Tu­sind­kunst­ner

For­fat­ter og jour­na­list Ni­els Lillelund er bå­de fryg­tet og respek­te­ret. Og så el­sker han mad og vin

BT - - NAVNE - Sven Ha­kon Ros­sel Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

50 ÅR I MOR­GEN

På man­ge må­der er Ni­els Lillelund en tu­sind­kunst­ner. Han blev født i Aal­borg i 1965, fi k stu­den­terek­sa­men i 1984 og blev cand. mag. i 1991 ( nor­disk lit­te­ra­tur og øko­no­mi) eft er stu­di­er på Aar­hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Og så be­gynd­te kar­ri­e­ren at bli­ve bro­get: Croupi­er på Ca­si­no Co­pen­ha­gen, gym­na­si­e­læ­rer, sprog- og ma­na­ge­ment­kon­su­lent, in­for­ma­tions­kon­su­lent i et for­sik­rings­sel­skab og fre­elan­cejour­na­list.

Si­den 1996 er Ni­els Lillelund an­sat ved Jyl­lands- Po­sten, hvor han er til­knyt­tet søn­dags­a­vi­sen og des­u­den fungerer som bog- og vi­nan­mel­der og madskri­bent.

Her­u­d­over fi nder han og­så tid til at væ­re for­fat­ter. Han de­bu­te­re­de i 1999 med kri­mi­en ’ Rou­let­ten’, der in­tro­du­ce­re­de den fal­le­re­de po­li­ti­kom­mis­sær og se­ne­re an­tik­v­ar­bog­hand­ler og pri­vat­de­tek­tiv Erik Andersen. Året eft er ud­kom ’ Besat til an­den si­de’, der har sam­me ho­ved­per­son og ud­spil­ler sig i et kø­ben­havnsk ma­na­ge­ment­fi rma. Beg­ge bø­ger er ty­de­lig­vis in­spi­re­ret af Lil­le­lunds egen bi­o­gra­fi . Det­te gæl­der og­så for de næ­ste ro­ma­ner i den at­mos­fæ­re­fyld­te kri­mi­se­rie, ’ Den ame­ri­kan­ske sam­ler’ ( 2001), hvor vor de­tek­tiv i New York, en by, som for­fat­te­ren ken­der som sin egen buk­se­lom­me, jag­ter et kost­bart Ki­er­ke­gaard- ek­sem­plar, og ’ Bi­ben­dum’ ( 2007), der fo­re­går blandt vin­skri­ben­ter og - pro­du­cen­ter.

Men der er end­nu me­re at hen­te i for­fat­ter­ska­bet. I 2001 ud­kom de sa­ti­risk- hu­mo­ri­sti­ske repor­ta­ger ’ Man­den der vil­le væ­re sund’, og det fag­lit­teræ­re for­fat­ter­skab om­fat­ter bl. a. en kyn­dig bog om fran­ske vi­ne, ’ Rhô­ne- vi­ne­ne’ ( 2004, re­vi­de­ret 2013), bo­gen ’ Po­ker – hi­sto­ri­en om et kort­spil’ ( 2009) og ’ Go­t­ham Ci­ty – For­tæl­lin­ger fra New York’ ( 2011), hvor vi mø­der en ræk­ke ame­ri­kan­ske per­son­lig­he­der som f. eks. Woo­dy Al­len, men og­så in­tro­du­ce­res til Bro­adway, Cen­tral Park, Brook­lyn og – selv­føl­ge­lig – en lang ræk­ke go­de re­stau­ran­ter – på én gang en rej­se­bog og et kri­tisk- fo­rel­sket po­rtræt af ynd­lings­by­en.

Skarp og sar­ka­stisk

Som jour­na­list er Ni­els Lillelund fryg­tet og respek­te­ret for sin skar­pe, oft e sar­ka­sti­ske pen. Han er ik­ke mindst ude eft er det opblæ­ste og hyk­le­ri­ske og alt, hvad der lug­ter af po­li­tisk kor­rek­t­hed.

Ud­over vi­nen og New York er an­tik­va­ri­ske bø­ger hans li­den­skab. Ni­els Lillelund er be­læst og værds­æt­ter ik­ke mindst ame­ri­kan­ske for­fat­te­re som f. eks. Tom Wol­fe, E. L. Do­ctor­ow og Ray­mond Car­ver.

På kri­mif­ron­ten er der Ray­mond Chand­ler og den nu­ti­di­ge Mi­cha­el Con­ne­ly, men den en­gel­ske Dor­o­t­hy Say­ers er og­så blandt fa­vo­rit­ter­ne. Der­til hø­rer end­nu en eng­læn­der, Martin Amis, og vo­res egen Pe­er Hult­berg, for­u­den klas­si­ker­ne Ki­er­ke­gaard, Pon­top­pi­dan og Do­sto­jevski. Ni­els Lillelund er gift med An­ne Dorthe, og sam­men har de to børn.

Han hol­der af at lyt­te til ro­ck- og ja­zzmu­sik, cyk­le i om­rå­det om­kring Kan­de­ste­der­ne, hvor fa­mi­li­en ger­ne fe­ri­e­rer, vin­de i po­ker og i øv­rigt hå­be på, at Liverpool FC vin­der si­ne kam­pe. Og så el­sker han na­tur­lig­vis at skri­ve go­de bø­ger.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015

Ni­els Lillelund de­bu­te­re­de i 1999 med kri­mi­en ’ Rou­let­ten’. Si­den er det ble­vet til en ræk­ke an­dre bø­ger.

Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.