Vir­tu­el Re­a­li­ty

BT - - TV - SCI­EN­CE FI­CTION 11: 40 13: 15 00: 40- 06: 00 15: 00 22: 35 08: 15 17: 05 19: 10 21: 00

Den vel­ha­ven­de spil­de­sig­ner og soft - wa­re pio­ne­er Kevin Flynn, skab­te tilbage i com­pu­ter­spil­le­nes barn­dom en al­ter­na­tiv di­men­sion, hvor men­ne­ske­li­ge pro­gram­mø­rer kun­ne be­væ­ge sig rundt in­den i de­res eg­ne pro­gram­mer. Kevin Flynn for­svandt imid­ler­tid spor­løst i com­pu­ter­spil­let Tron. Nu 20 år eft er Kevin Flynns rej­se ind i com­pu­ter­spil­let mod­ta­ger hans søn, Sam, en besked fra sin far. Sam har ik­ke set sin far si­den barndommen, hvor han for­lod ham for end­nu en­gang at ta­ge ind i Tron – på en sid­ste tur. Fa­de­rens for- ret­nings­part­ner, Alan Brad­ley, har mod­ta­get en mystisk med­del­el­se, der kom­mer fra den nu ned­lag­te ar­ka­de­hal, hvor Kevin Flynn ar­bej­de­de. Brad­ley be­der Sam om at un­der­sø­ge sa­gen, men da Sam an­kom­mer til spil­le­hal­len, åb­nes en po­r­tal, der træk­ker Sam ind i Trons høj­tek­no­lo­gi- ske ver­den, hvor han bli­ver om­dan­net til en af spil­let s fi - gu­rer. In­de i spil­let fi nder Sam frem til sin far, der le­ver un­der den on­de her­skers Clus

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: magt. Sam­men for­sø­ger Sam og hans far at ven­de tilbage til vir­ke­lig­he­den, men de bli­ver jag­tet af Cluss magt­ful­de hånd­lan­ger. ( Ka­nal 5)

( T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. ( T) Ben- Hur. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1959. Sid­ste mand i li­ve. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1971. ( T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. ( T) Tre mand sø­ger guld. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948. ( T) Det rin­ger – det rin­ger. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1960. ( T) Kam­pen mod for­ti­den. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. Apa­chedræ­ber­ne. Ame­ri­kansk western fra 1968. Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969. Nat- tv.

Sam ( Gar­rett Hed­lund) bli­ver su­get ind i cy­ber­s­pa­ce for at red­de sin far mod klo­ner. Til at hjæl­pe sig får han den smuk­ke Quor­ra ( Oli­via Wil­de). Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.