UBLODIGT KUP FJER­NER MI­LO­SE­VIC

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 15 år si­den 2000:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Det er på ti­de, at du gør no­get vir­ke­lig godt for dig selv, så kom i gang! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er en god har­moni mel­lem Månen og Sa­turn, som gi­ver dig de bedst tæn­ke­li­ge mu­lig­he­der for, at de ting, du ger­ne vil, vil gå dig godt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er mas­ser af lø­se en­der om­kring dig. Hvad med at bru­ge da­gen på at få ud­re­det nog­le af dem? Du vil der­med ska­be bå­de klar­hed og glæ­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvem du mø­der i dag, så vil du op­le­ve en sær­lig imø­de­kom­men­hed og glæ­de. Det er en god idé, at du selv ta­ger nog­le nye ini­ti­a­ti­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Hvis du fø­ler dig min­dre værds­at el­ler på an­den må­de uel­sket, så er det på ti­de, at du be­gyn­der at gø­re nog­le go­de ting for dig selv! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag. Du har gi­vet­vis travlt som sæd­van­lig, men ik­ke me­re end du får lyst til at glæ­de en nær ven med en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er me­re uro om­kring dig, end du bry­der dig om. For at få skabt den ret­te har­moni, så vil det kræ­ve din egen al­vor­li­ge ind­sats, så kom i gang! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du til­la­der dig selv for­ny­el­se og frem­gang i dit ar­bejds­liv, des me­re vil du mær­ke, at de him­mel­ske pla­ne­ter hjæl­per dig på vej. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*****

110). ( Svær 50). ( Mid­del 1). ( Nem

I Ju­goslavi­ens ho­ved­stad, Beo­grad, ind­ta­ger de­mon­stran­ter par­la­men­tet og af­sæt­ter diktatoren, præ­si­dent Slo­bo­dan Mi­lo­se­vic, som næg­te­de at an­er­ken­de sit ne­der­lag ved val­get nog­le uger for­in­den. De­mon­stran­ter på vej ind i det ju­gosla­vi­ske par­la­ment. Indsat ses Slo­bo­dan Mi­lo­se­vic. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.