Sa­ti­re i strøm­pe­hol­de­re ’’

Fru Er­na Iversen op­var­mer for 19. år i træk med sin un­der­lø­di­ge sa­ti­re

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - SA­TI­RE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk Fru Er­na Iversen

Jeg bli­ver pjat­tet af at se mænd i uni­form

” Det var da vist ik­ke den her­re, De var sam­men med sid­ste år”

Den spø­gen­de un­der­lø­di­ge be­mærk­ning stry­ger hen over de man­ge tu­sin­de lø­be­re, der på rad og ræk­ke står nervø­se men spænd­te i Dy­re­ha­ven – klar til den 47. ud­ga­ve af Dan­marks smuk­ke­ste løb, Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

De for­re­ste lø­be­re kan ty­de­ligt se, at be­mærk­nin­gen kom­mer fra Ere­mi­ta­ge­lø­bets fa­ve­ri­ge indslag, Fru Er­na Iversen, der i et tårn ved star­t­om­rå­det står med spred­te ben ud til lø­ber­ne i et frækt fransk kor­set med strøm­pe­hol­de­re, blon­der og store fyl­di­ge bryster.

” Jeg er ik­ke klar over, hvor skridt­tæl­leren skal sid­de, el­ler hvad den skal tæl­le,” si­ger Fru Iversen med et ’ hø hø’- glimt i fæ­no­men i dansk co­me­dy, og der­for var Pe­ter Lar­sen ik­ke i tvivl om, hvil­ken ka­rak­ter han skul­le væl­ge, da BT rin­ge­de til ham for 19 år si­den og spurg­te, om han vil­le as­si­ste­re ved Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

” Det skul­le væ­re iøj­ne­fal­den­de, spek­taku­lært og kun­ne ses og hø­res me­get langt væk. På den sce­ne kan du hver­ken stå med no­get pe­tit el­ler no­get sam­men­hæn­gen­de stør­re te­a­ter­styk­ke. Det bli­ver nødt til at væ­re nog­le sjove one- li­ners, så der­for tænk­te jeg Fru Iversen,” si­ger Pe­ter Lar­sen.

Og det vir­ker. Lat­ter­brø­le­ne sjun­ger hen over de man­ge tu­sin­de lø­be­re, der plud­se­lig me­re lig­ner nog­le, der står og lyt­ter og ser te­a­ter end nog­le, der skal til at æde sig selv igen­nem 13,3 ki­lo­me­ters sej bak­ke­løb.

Kan godt li­de at dril­le

I tår­net har Pe­ter Lar­sen føl­ge­skab af BTs jour­na­list Pe­ter Fred­berg, E- lø­bets idé­mand Pe­ter Sch­no­hr og Maj- Britt købt for tre num­re si­den’, un­der­for­stå­et at den sid­der stramt, hø hø. Men folk le­ger jo hel­dig­vis med,” si­ger Pe­ter Lar­sen, der på trods af, at han ef­ter 19 om­gan­ge må ha­ve op­le­vet alt, sta­dig bli­ver rørt hvert år.

” Det er rø­ren­de at gå tilbage fra tår­net og se al­le de sø­de men­ne­sker vin­ke og si­ge ih og åh, når jeg skal lø­be op af op­løbs­stræk­nin­gen ale­ne, in­den den før­ste lø­ber kom­mer i mål. Der er så ut­ro­lig man­ge sø­de men­ne­sker. Ef­ter så man­ge år be­gyn­der man jo og­så at ken­de man­ge der­u­de. Pe­ter Sch­no­hr, Maj- Britt og jeg er ble­vet så­dan et lil­le hold. Vi har tre me­get for­skel­li­ge rol­ler derop­pe, men det er skønt,” si­ger han.

Er­na Iversen lø­ber pa­ra­de­løb op ad op­løbs­stræk­nin­gen, in­den vin­de­ren kom­mer i mål.

Fo­to: Bax Lind­hardt.

Tra­di­tio­nen tro står fi­gu­ren Er­na Iversen aka sku­e­spil­le­ren Pe­ter Lar­sen for un­der­hold­nin­gen. Her i snak med BTs jour­na­list Pe­ter Fred­berg.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.