’’

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Fru Er­na Iversen

Jeg er ik­ke klar over, hvor skridt­tæl­leren skal sid­de, el­ler hvad den skal tæl­le

øjet, mens hun le­der lø­ber­nes op­mærk­som­hed væk fra nervø­si­tet og småfrysen og ned til hen­des skridt.

Folk gri­ner og rå­ber ef­ter ’ Fru Iversen’, der ef­ter 19 år som op­var­mer er en kendt fi­gur i Ere­mi­ta­ge- lø­ber­nes kred­se.

Man­den bag kvin­den

Man­den bag den fa­mø­se og vo­lu­mi­nø­se kvin­de er 59- åri­ge Pe­ter Lar­sen, der har væ­ret sku­e­spil­ler og sa­ti­ri­ker si­den slut­nin­gen af 80’ er­ne.

Fi­gu­ren Fru Er­na Iversen blev skabt un­der tv- un­der­hold­nings­pro­gram­met Flu­en i 1987, som Pe­ter Lar­sen la­ve­de sam­men med Hans Ot­to Bis­gaard.

Den fræk­ke ri­de­læ­re­rin­de blev hur­tigt et kendt Nørgaard, der for 29. gang står for den fy­si­ske op­varm­ning. Her får hun samt­li­ge lø­be­re langs den smuk­ke al­lé til at klap­pe i hæn­der­ne på sam­me tid, hvil­ket ska­ber et fan­ta­stisk syn op­pe fra det hø­je tårn over star­t­om­rå­det.

Ef­ter star­ten er gå­et, fort­sæt­ter Pe­ter Lar­sen og Ma­jBritt Nørgaard med at sen­de de­res små dril­le­ri­er ned mod lø­ber­ne.

” Det hand­ler om at gi­ve folk et smil med på vej­en. Og ska­be den der ping po­ng mel­lem pu­bli­kum og os. Hvis jeg ser en vok­sen kvin­de, der stil­ler op i en selvly­sen­de stram dragt og har stort selv­værd, kan jeg godt li­de at dril­le og kom­men­te­re på dem. Fx sag­de jeg i dag: ’ Dej­lig sparkdragt, frue, den har De da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.