Pi­gen fra Afri­kas slum

Var ot­te se­kun­der re­kor­den i Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk Fo­to: Bax Lind­hardt.

TA­LENT

Syl­via Ki­be­ren­ge er fra Afri­kas stør­ste slum­kvar­ter, Ki­be­ra

I maj 2012 kom den lil­le, spink­le 25- åri­ge ke­ny­an­ske pi­ge til Kø­ge som au pair, og søn­dag fejre­de hun en af si­ne stør­ste tri­um­fer med en su­veræn sejr i Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

Med su­per­ti­den 44.07 var kun blot ot­te se­kun­der fra Spar­ta- pi­gen Dor­te Vi­b­jergs løbs­re­kord fra 1998.

Syl­via Ki­be­ren­ge er gift med Kø­ge At­le­tiks for­mand, Er­ling Worm, og sat­te tin­ge­ne på plads ved at slå ham med godt tre mi­nut­ter.

Hen­des ta­lent som lø­ber blev op­da­get i slum­kvar­te­ret, og hun blev op­ta­get i Run­ning Re­la­tions’ camp i Ngong, hvor en god be­kendt af dansk at­le­tik, BT Halv­ma­rat­hon­vin­de­ren Wil­li­am Morwa­be, er træ­ner.

Syl­via Ki­be­ren­ge går til dan­skun­der­vis­ning og hå­ber om nog­le år at få dansk stats­bor­ger­skab.

Uden dansk pas kan hun ik­ke bli­ve dansk me­ster. Det ko­ste­de DM- gul­det på halv­ma­ra­ton, hvor hun løb på im­po­ne­ren­de 1.12.59 ef­ter tre ugers høj­de­træ­ning i Ngong.

» Jeg vid­ste, at jeg var i god form, men tænk­te ik­ke på re- BTs che­fre­dak­tør, Olav Skaa­ning Andersen, over­rak­te BTs sølv­fa­de og blom­ster til Dy­re­ha­vens kon­ge og dron­ning, Ab­di Hakin Ulad og Syl­via Ki­be­ren­ge. Fo­to: Jens Nørgaard kor­den i dag. Jeg er ba­re lyk­ke­lig for sej­ren, « si­ger hun.

» Jeg løb ti ki­lo­me­ter i Lit­dingö i søn­dags ( nr. 4 ef­ter tre etio­pe­re, red.) og har kun jog­get lidt op til Ere­mi­ta­ge­lø­bet. «

Syl­via Ki­be­ren­ge blev i sin de­but i E- lø­bet i 2013 nr. 2 ef­ter An­na Holm Bau­mei­ster og hav­ne­de sid­ste år helt ne­de på sy­ven­de­plad­sen. Hvil­ken re­van­che.

2012- vin­de­ren Sa­ra Sig Møl­ler blev for an­det år i træk nr. 2, slå­et af Syl­via Ki­be­ren­ge med ét mi­nut og fi­re se­kun­der, men 49 se­kun­der hur­ti­ge­re end sid­ste år.

» Jeg hav­de ik­ke reg­net med at lø­be så hur­tigt, men Syl­via kun­ne jeg ik­ke rø­re. Hun lag­de jern­hårdt ud og ryk­ke­de fra mig ef­ter 500 me­ter, « si­ger Sa­ra Sig Møl­ler.

» Vej­ret var op­ti­malt. Der var in­gen vind, og tem­pe­ra­tu­ren var per­fekt. Et skønt løb, men som al­tid hårdt, for­di man gi­ver alt, hvad man har. «

Fra Sa­ra Sig Møl­ler var der ét mi­nut og 15 se­kun­der ned til det 18- åri­ge stor­ta­lent fra Blovstrød Lø­ver­ne, An­na Emilie Møl­ler.

De sid­ste to års vin­der, An­na Holm Bau­mei­ster, hav­de valgt at lø­be en 33 ki­lo­me­ter lang træ­nings­tur som for­be­re­del­se til Frank­furt Ma­rat­hon 25. ok­to­ber.

Num­mer to

Sprin­get til tri­at­le­ten An­ders Lund Hansen på an­den­plad­sen var re­kord­s­tort: To mi­nut­ter og 37 se­kun­der.

Præ­sta­tio­nen sæt­tes i re­lief af, at han det sid­ste par må­ne­der har lø­bet over 200 ki­lo­me­ter om ugen og ik­ke har trap­pet ned til E- lø­bet.

» Den go­de stem­ning og det per­fek­te lø­be­vejr var en god hjælp. Jeg var vir­ke­lig mo­ti­ve­ret, « si­ger en stors­mi­len­de Ab­di Hakin Ulad.

20- åri­ge An­ders Lund Hansen fra Mul­ti­at­le­ter­ne i Es­b­jerg fik en for­ry­gen­de de­but med ti­den 41.38.

» Jeg har læn­ge tænkt på at stille op i Ere­mi­ta­ge­lø­bet og er glad for, at jeg en­de­lig tog mig sam­men. En fan­ta­stisk op­le­vel­se, « si­ger han.

» Jeg vid­ste godt, at Ab­di vil­le vin­de. Jeg for­søg­te at føl­ge med ham i star­ten, men han ryk­ke­de ba­re fra mig. «

Stor­ta­len­tet An­ders Lund Hansen var vun­det VM- sølv i ju­ni­o­r­klas­sen i du­at­lon og er et navn, man vil hø­re me­re til.

Selv fru Er­na Iversen i Pe­ter Lar­sens far­ve­ri­ge skik­kel­se måt­te bø­je sig for su­veræ­ne Ab­di Hakin Ulad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.