Nu er må­let OL

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

VIN­DER

Ere­mi­ta­ge­lø­bet var et trin på Ab­di Hakin Ulads ma­ra­ton­ra­ket.

25. ok­to­ber sat­ser han på at kla­re OL- kra­vet, 2.15.15, i sin de­but på de klas­si­ske 42,195 ki­lo­me­ter i Frank­furt, og søndagens 13,3 ki­lo­me­ter i Dy­re­ha­ven var hård og gavn­lig tem­po­træ­ning.

» Jeg pres­se­de mig selv så hårdt, jeg kun­ne. Jeg hav­de he­le ti­den Frank­furt Ma­rat­hon i ho­ve­d­et. Må­ske var det og­så der­for, jeg lag­de for hårdt ud. Jeg løb de før­ste fem ki­lo­me­ter på 14.20, « si­ger han.

» Jeg har væ­ret me­get nervøs, si­den jeg i sam­råd med min træ­ner, Leo Mad­sen, be­slut­te­de at lø­be i Frank­furt. Jeg kun­ne og­så mær­ke ner­ver­ne i dag. Sej­ren og den go­de tid var en kæm­pe let­tel­se og vi­ste, at min form er, hvor den skal væ­re. «

Ab­di Hakin Ulad løb på 39.01, én af de bed­ste ti­der i Dy­re­ha­ven no­gen­sin­de og kun 21 se­kun­der fra Hen­rik Jør­gen­sens løbs­re­kord fra 1987.

Hav­de han vidst, at han var så tæt på, og hav­de han haft et felt, var Jern- Hen­riks le­gen­da­ri­ske re­kord utvivl­s­omt fal­det.

De sid­ste 12 ki­lo­me­ter løb Ab­di Hakin Ulad mut­ters ale­ne og øge­de for­sprin­get for hver ki­lo­me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.