Vil­helms tred­je halv­leg med sild og snaps

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET -

94- åri­ge Vil­helm Scho­ma­ck­er ved godt, hvor­dan man fejrer et vel­gen­nem­ført Ere­mi­ta­ge­løb. » Sild og snaps hø­rer sig til, na­tur­lig­vis, « si­ger gulds­me­den fra Fre­de­riks­berg. Sam­men med fa­mi­li­en - seks med­lem­mer af Scho­ma­ck­er- fa­mi­li­en løb med i Dy­re­ha­ven - blev der søn­dag ef­ter­mid­dag sat et flot og tra­di­tio­nelt punk­tum på årets mo­tions­fest. Vil­helm Scho­ma­ck­er er en el­sket in­sti­tu­tion i Dy­re­ha­ven og gen­nem­før­te de 13,3 ki­lo­me­ter i ti­den 2.51.38. Sid­ste år måt­te han bru­ge godt tre ti­mer. Løbs­le­del­sen hav­de gi­vet ham lov at star­te en ti­me før re­sten af fel­tet, og un­der­vejs blev han ledsa­get af svi­ger­søn­nen As­ger Juul Pe­der­sen. Med al­de­ren lø­ber Vil­helm Scho­ma­ck­er me­re og me­re skævt, men selv om der var kri­ser un­der­vejs og stor træt­hed i må­let, er han ik­ke i tvivl om, at han og­så er med næ­ste år. » Jeg skal ba­re træ­ne end­nu me­re, « si­ger den gam­le figh­ter, som sup­ple­rer si­ne ugent­li­ge tu­re ved sø­er­ne med gym­na­stik og fit­ness. » Det gik me­get godt i star­ten i dag, men fra slot­tet og hjem var det me­get hårdt. De man­ge op­mun­tren­de til­råb var en stor hjælp. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.