’ Jeg løb ba­re så stærkt, jeg kun­ne’

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET - Osa@ bt. dk

Olav Skaa­ning Andersen

KLASSETIDER. Det var­me sen­som­mer­vejr var af­løst af me­re køli­ge strejf, og det gav frem­ra­gen­de vil­kår for de tu­sind­vis af lø­be­re, der be­gav sig ud på de 13,3 smuk­ke ki­lo­me­ter i Dy­re­ha­ven. DET GO­DE LØ­BE­VEJR gav for­mi­dab­le ti­der. Da jeg lag­de et vin­der­bil­le­de af Ab­di Hakin Ulad - der kom til Dan­mark fra So­ma­lia som flygt­ning, da han var 11 år - op på Fa­ce­book, strøm­me­de det ind med ly­kønsk­nin­ger til den 24- åri­ge Hvi­d­ov­re­lø­ber. Og det var fortjent. AB­DI HAKIN ULAD var kun 21 se­kun­der fra at slå Hen­rik Jør­gen­sens re­kord fra 1987, og Syl­via Ki­be­ren­ges vin­der­tid hos kvin­der­ne var li­ge­le­des tæt på re­kor­den. Søl­le ot­te se­kun­der. DA JEG OVER­RAK­TE BTs sølv­fa­de og blom­ster til de to vin­de­re, for­tal­te de sam­stem­men­de, at de slet ik­ke var klar over, hvor tæt de var på at slå re­kor­den. ’ JEG LØB BA­RE SÅ stærkt, jeg kun­ne’, sag­de Ab­di Hakin Ulad og tal­te vel egent­lig her for samt­li­ge af da­gens del­ta­ge­re. JEG STOD VED mål­stre­gen og kun­ne ved selv­syn kon­sta­te­re, hvor me­get hver en­kelt lø­ber hav­de gi­vet sig ude på ru­ten. Den hår­de stig­ning op mod mål trak i dén grad tæn­der ud. Fle­re måt­te hjæl­pes ef­ter mål­stre­gen, og man­ge bræk­ke­de sig ind over bar­ri­e­ren. DE FLE­STE KOM sig dog hur­tigt og kun­ne glæ­de sig over,

Claus Sei­del

teg­ner at de hav­de gen­nem­ført lan­dets mest tra­di­tions­ri­ge mo­tions­løb, som BT har væ­ret me­d­ar­ran­gør af i 47 år. Det bli­ver vi ved med. BTS LÆ­SE­RE - vi har om­kring 800.000, der hver dag læ­ser vo­res avis el­ler går på bt. dk - er in­ter­es­se­ret i sport og mo­tion. VI GØR ALT for hver dag at gi­ve dem det, de ger­ne vil ha­ve. Og me­re til. Nyhe­der og repor­ta­ger om top­sport. Tips og gu­i­der til løb og mo­tion, så man selv kan kom­me i gang. Må­ske ba­re fem ki­lo­me­ter to gan­ge om ugen? Må­ske Ere­mi­ta­ge­lø­bet næ­ste år? El­ler må­ske BT Halv­ma­rat­hon? DET HAND­LER IK­KE om at lø­be langt el­ler stærkt. Det hand­ler om at ha­ve en god op­le­vel­se.

VI SES I Dy­re­ha­ven næ­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.