Ole­sens vil­de mi

Thor­b­jørn Ole­sen sik­re­de sig kar­ri­e­rens stør­ste sejr og kun­ne prop­pe fem mio. kr. i lom­men ef­ter før­ste­plad­sen i Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip

BT - - SPORTEN - UL­TI­MA­TIV OP­TUR Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk THORBJØR OLE­SEN

Det gi­gan­ti­ske smil for­tal­te he­le hi­sto­ri­en om Thor­b­jørn Ole­sens stør­ste sejr. Det stod ma­let i he­le an­sig­tet på den un­ge dan­sker, da han ho­le­de sit an­det putt på 18. hul og der­med kun­ne la­de det syn­ke ind, at han var vin­der af Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip.

» Det er me­get spe­ci­elt. Og me­get emo­tio­nelt. At stå her på St. An­drews med et tro­fæ, det er det, man drøm­mer om som barn, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen ef­ter sej­ren.

Det er kar­ri­e­rens ube­tin­get stør­ste sejr, Thor­b­jørn Ole­sen sik­re­de sig på den le­gen­da­ri­ske St. An­drews­ba­ne i Skot­land. Og med tan­ke på at der med sej­ren og­så føl­ger 700.000 eu­ro - knap 5,3 mio. kr. - med, er det en tri­umf, der får enorm be­tyd­ning for den dan­ske gol­fer, der har haft en for­fær­de­lig sæ­son og end ik­ke kla­re­de cut­tet, da he­le den dan­ske eli­te var sam­let til Ma­de in Den­mark­tur­ne­rin­gen i Him­mer­land for halvan­den må­ned si­den. Fak­tisk er det kun ble­vet til seks kla­re­de cut i de se­ne­ste 19 tur­ne­rin­ger.

» Det har væ­ret et hårdt år for mig. Men hel­dig­vis gav al­le de ti­mer, jeg har træ­net, af­kast. Jeg vil ger­ne tak­ke mi­ne træ­ne­re, min fa­mi­lie og mi­ne ven­ner for de­res støt­te, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen.

Den­ne gang for­må­e­de Thor­b­jørn Ole­sen at be­va­re ro­en, selv om da­gen be­gynd­te med ud­s­ving i ma­re­ridts- ka­te­go­ri­en. Ef­ter bir­die på før­ste hul måt­te Thor­b­jørn Ole­sen ind­kas­se­re en dob­belt bo­gey på det ef­ter­føl­gen­de hul - og no­te­re en bo­gey på tred­je hul, hvil­ket be­tød, at fø­rin­gen svandt ind. Den var el­lers kom­forta­bel ef­ter tred­je run­de, hvor der var tre slag ned til nær­me­ste for­føl­ger. Men Thor­b­jørn Ole­sen gen­fandt det stor­spil, han har le­ve­ret si­den tors­dag, og spil­le­de sig med to bir­di­er i rap tilbage i par. Det af­gø­ren­de slag blev et putt på me­re end 15 me­ter på 15. hul, der sik­re­de ham end­nu en bir­die.

» Da jeg vandt min før­ste tur­ne­ring, be­gynd­te jeg og­så da­gen skidt, så jeg for­søg­te ba­re at væ­re tå­l­mo­dig. Jeg la­ve­de en del pars, og så kun­ne jeg ho­le det van­vit­ti­ge putt på 15. hul. Det gav mig en ro på de sid­ste hul­ler, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen.

Lang rut­sje­tur

Der har el­lers væ­ret me­re rut­sje­ba­ne end øn­sket over Thor­b­jørn Ole­sens se­ne­ste sæ­so­ner. Det in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud kom med sjet­te­plad­sen i US Ma­sters i 2013 og sik­re­de ham en sæ­son på PGA Tou­ren året ef­ter, men re­sul­ta­ter­ne ude­blev i USA, og den­ne sæ­son be­gynd­te med led­bånds­smer­ter i ven­stre hånd. Thor­b­jørn Ole­sen for­søg­te at spil­le vi­de­re med ska­den, men ef­ter fi­re tur­ne­rin­ger var der in­gen an­den ud­vej end en ope­ra­tion.

Som Thor­b­jørn Ole­sen af­slø­re­de i et in­ter­view med BT i marts, er pla­ner­ne no­get me­re lang­sig­te­de.

» Jeg har en fe­mår­s­plan, som jeg la­ve­de før nytår. Når jeg er 30, vil jeg væ­re i top 10 i ver­den. Og jeg vil vin­de en ma­jor, « sag­de han den­gang.

Sej­ren i Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip er ik­ke ba­re den stør­ste i Thor­b­jørn Ole­sens kar­ri­e­re, den sik­rer ham og­så Eu­ro­pe­an Tour­kor­tet frem til 2017, og i kam­pen om at nå med i sæ­son­fi­na­len i Du­bai hop­pe­de han fra 124. plad­sen til om­kring nr. 25, mens ver­dens­rang­li­sten nu igen har Thor­b­jørn Ole­sen blandt de 75 bed­ste.

FØDT: BOPÆL: DELT­OG

21. de­cem­ber 1989 - 25 år Lon­don på Eu­ro­pe­an Tour for før­ste gang i 2011

STØR­STE SEJ­RE: 2015:

Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip ISPS Han­da Perth In­ter­na­tio­nal Si­ci­li­an Open

2014: 2012:

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.