Et ’ tr­æls’ mål ’’

BT - - SPORTEN - UPRO­FES­SIO­NELT Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen

Det er uop­mærk­som­hed, og det er ik­ke pro­fes­sio­nelt

En li­stig lil­le stik­ning i dyb­den på et fris­park nog­le me­ter fra fel­tet. Det var, hvad der skul­le til, for at over­li­ste et helt Es­b­jerg- hold i aft es.

Magnus Eriks­son afl eve­ring ved 1- 0- må­let split­te­de he­le Es­b­jerg- de­fen­si­ven og øde­lag­de de sø­de ve­stjy­ske drøm­me om tre po­int på en af na­tio­nens på pa­pi­ret svæ­re­ste ude­ba­ner.

Den slags er selv­føl­ge­lig svært at leve med. Især for en mid­ler­ti­dig træ­ner, der kæm­per for at be­vi­se sig i sit før­ste chefj ob i Su­per­liga­en.

» Det er dybt uhel­digt. Det er sim­pelt­hen, for­di spil­ler­ne ik­ke er op­mærk­som­me. Det må ik­ke ske på det her ni­veau. He­le hol­det ven­der ryg­gen til. Det må vi ik­ke gø­re, « si­ger Es­b­jerg- træ­ner Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen.

» Vi skal ba­re ha­ve øj­ne på bol­den. Det er ’ tr­æls’ for at si­ge det på ve­stjysk. Det er uop­mærk­som­hed, og det er ik­ke pro­fes­sio­nelt nok. Det er et vir­ke­lig, vir­ke­lig dumt mål at ind­kas­se­re, « fort­sæt­ter træ­ne­ren, der mu­lig­vis hav­de sin sid­ste kamp i spid­sen for ve­stjy­der­ne, in­den en ny mand over­ta­ger Es­b­jerg- ro­ret på me­re fast ba­sis.

Bedst til sidst

Lan­der en ny træ­ner i Es­b­jerg i lø­bet af den kom­men­de land­skampspau­se, over­ta­ger han et hold, der har et uaf­gjort re­sul­tat i Brøndby som se­ne­ste op­le­vel­se.

Es­b­jer­gen­ser­ne kom nem­lig tilbage i kam­pe eft er det upro­fes­sio­nelt inkas­se­re­de mål, og fem mi­nut­ter før tid score­de Mick van Bu­ren det mål, der gjor­de tu­ren over de to bæl­ter til en spi­se­lig op­le­vel­se for ve­stjy­der­ne.

» Vi er ne­de med 0- 1 og i før­ste halv­leg er Brøndby far­li­ge­re end os. Men i slut­fa­sen er vi bedst, « op­sum­me­rer Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen.

» Jeg skal ac­cep­te­re ét po­int, når vi er ne­de med 0- 1. Så jeg skal væ­re til­freds, « til­fø­jer vi­ka­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.