KSUSPROBLEMER

Løft er om me­re, selv om Brøndby ro­der rundt i liga­ens ne­der­ste halv­del

BT - - SPORTEN -

nu ska­des­fri Tho­mas Ka­h­len­berg på bæn­ken. Ja, den uma­ge trio af en ja­mai­ca­ner, en syd­afri­ka­ner og en vikin­geud­se­en­de sven­sker har rent fak­tisk gi­vet Frank no­get, han el­lers ik­ke har man­ge af: Et luksuspro­blem.

» Det er dej­ligt med god kon­kur­ren­ce. Der er jo en spa­ni­er der­ne­de i Tys­kland, som spil­ler med en syv- ot­te midt­ba­ne­spil­le­re. Det må vi jo se, om vi og­så kan gø­re, « si­ger Brøndby- træ­ne­ren gri­nen­de med hen­vis­ning til Bay­ern- træ­ner Pep Gu­ar­di­o­la.

Austin har gi­vet ro

Det er især an­kom­sten af den ja­mai­can­ske lands­holds­kap­ta­jn, Ro­dolph Austin, der har ry­stet midt­ba­nepo­sen i Brøndby. Austin har gi­vet den ro, der har væ­ret så sav­net cen­tralt på ba­nen.

» Det be­ty­der rig­tig me­get, at vi har få­et ham, og jeg sy­nes, Austin spil­le­de bed­re i dag, end han gjor­de mod FC København. Han vin­der rig­tig man­ge bol­de, spil­ler fremad og dri­ver bol­den frem, « si­ger Tho­mas Frank om sin nye bøl­ge­bry­der.

» Han har en enorm ro, er rig­tig dyg­tig til at spil­le bol­den rundt, og han vin­der man­ge af de her fi ft y- fi ft y- du­el­ler. Så han har klart løft et os, « fort­sæt­ter han.

Es­b­jerg våg­ne­de

Ja­mai­ca­ne­rens kva­li­te­ter var dog ik­ke nok til tre po­int mod et Es­b­jerg- hold, der for al­vor våg­ne­de, da det kom bag­ud. Te­emu Puk­kis scor­ing eft er knap en ti­me var som en spand koldt Vester­havsvand i ho­ve­d­et på jy­der­ne, og fem mi­nut­ter før tid gav det po­te med en ud­lig­ning mod et Brøndby- mand­skab, der i fl ere mo­men­ter spil­le­de gan­ske ud­mær­ket.

» Vo­res midtbane le­ve­rer godt de­r­in­de i dag, og vi le­ve­rer det, der skal til for at vin­de en fod­bold­kamp. Men fra 1- 0 skal vi gø­re det bed­re, « si­ger Tho­mas Frank, in­den han gør sta­tus over en før­ste tred­je­del af sæ­so­nen, der blot har gi­vet 15 po­int i 11 kam­pe.

» Jeg er til­freds med, at vi de se­ne­ste ot­te kun har tabt én, og at vi har et rig­tig for­nuf­tigt snit og nog­le for­nuft ige præ­sta­tio­ner. Der, hvor der mang­ler lidt, er i de før­ste tre kam­pe, « på­pe­ger Brønd­by­t­ræ­ne­ren.

Han har nu to uger til at fi ntu­ne sit hold og over­ve­je, hvad han skal gø­re med sit luksuspro­blem på midt­ba­nen.

Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen ( th.) var util­freds med si­ne spil­le­res ind­sats, da Brøndby score­de til 1- 0. Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.