’ Spal­vis skal sæl­ges’

AaB- di­rek­tør Al­lan Gaar­de ro­ser sin su­per­liga­top­sco­rer, som er på kon­trakt frem til 2018, men et godt til­bud kan sen­de ham væk fra klub­ben

BT - - SPORTEN -

ot­te mål. Det over­går selv mi­ne vil­de­ste drøm­me, « sag­de Lukal Spal­vis eft er si­ne to fuld­træff ere i sej­ren på 5- 0 over Sønderjyske.

Su­per­liga­en­top­sco­re­rens kon­trakt med AaB lø­ber frem til 2018.

» Det er al­drig nemt at hol­de på spil­le­re, der sco­rer mål i bun­ker. Det bli­ver det næp­pe hel­ler med Spal­vis. Men det er hel­ler ik­ke vo­res hen­sigt. Kom­mer der ude­fra et godt til­bud, som bå­de han og vi er til­fred­se med, skal han na­tur­lig­vis sæl­ges på et el­ler an­det tids­punkt, « sag­de AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de.

Tri­ves i AaB

Lukas Spal­vis fast­slår dog, at han stor­tri­ves i AaB, og at hans ud­længsel ik­ke er spe­ci­elt stor.

» Le­de­re og hold­kam­me­ra­ter har un­der min lange ska­des­pau­se bak­ket mig godt op. Nu ser jeg frem mod den næ­ste uges kam­pe i EMkva­li­fi ka­tio­nen mod Slove­ni­en og Eng­land. Na­tur­lig­vis hå­ber jeg på at føl­ge min AaB- suc­ces op i dis­se kam­pe, « sag­de han.

Én ting er han dog knap så til­freds med: AaBs svin­gen­de spil og resultater.

» I de se­ne­ste hjem­me­kam­pe mod OB, Brøndby og nu Sønderjyske har vi sik­ret os kom­fortab­le sej­re. Til gen­gæld har vi skuff et til­sva­ren­de mod Vi­borg, Es­b­jerg og FC Nordsjælland. Den usta­bi­li­tet er no­get, vi skal ha­ve ret­tet op på, hvis mål­sæt­nin­gen om en placering i liga­ens top seks skal re­a­li­se­res, « sag­de Lukas Spal­vis og blev bak­ket op i sit syns­punkt af AaB- ve­te­ra­nen Kas­per Ris­gård.

» Selv­om vi be­sej­rer Søn­derjyskes top­hold, be­trag­ter vi i øje­blik­ket kun os selv som et mid­ter­hold. An­der­le­des kan det ik­ke væ­re, når klub­le­del­sen væl­ger at sup­ple­re vo­res trup med yn­gre ta­len­ter fra eg­ne ræk­ker frem­for dy­re ind­køb ude­fra. Det skal ik­ke ly­de som no­gen kri­tik. Slet ik­ke. Jeg for­står dis­po­si­tio­nen ud­mær­ket. Man­ge gan­ge har AaB op­le­vet pe­ri­o­der med skran­ten­de øko­no­mi. Så nu da man har få­et pen­ge på bank­bo­gen igen, skal dis­se na­tur­lig­vis bru­ges med for­nuft , « sag­de Kas­per Ris­gård.

Ær­ger­ligt ne­der­lag

I Sønderjyske- lej­ren be­kla­ge­de træ­ner Jakob Mi­chel­sen det store ne­der­lag.

» Li­ge så glad jeg var for en uge si­den eft er vo­res sejr over OB ( 4- 0, red.), li­ge så skuff et er jeg eft er ned­t­u­ren mod AaB. Men når de ram­mer en dag som i dag, er de alt­så svæ­re at ha­ve med at gø­re, « sag­de Jakob Mi­chel­sen.

Set fra si­de­li­ni­en hav­de ik­ke mindst må­l­mand Ma­rin Sken­der en stor an­del i, at ne­der­la­get blev så stort. Hans ak­tio­ner ved fl ere af AaBs scor­in­ger vir­ke­de usik­re.

» In­drøm­met. Det var ik­ke en af mi­ne bed­ste da­ge. Men stort til­lyk­ke til AaB. De var bed­re end os, « sag­de Ma­rin Sken­der.

Lukas Spal­vis score­de to gan­ge mod Sønderjyske i går, og mens Spal­vis gjor­de god re­k­la­me for sig selv, var det langt­fra Sønderjyske- må­l­mand Ma­rin Sken­ders bed­ste op­træ­den i Su­per­liga­en. Ne­der­la­get ærg­re­de Sønderjyske- træ­ner Jakob Mi­chel­sen ( ne­derst th.), der dog sta­dig lig­ger i den lu­ne en­de af ta­bel­len. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.