’’

BT - - SPORTEN -

Jeg har en for­nem­mel­se af, at det­te var en off - dag for he­le hol­det. Det kun­ne ses næ­sten fra før­ste mi­nut

SE­NE­STE FEM KAM­PE:

1. marts 2015: 24. au­gust 2014: 19. ja­nu­ar 2014: 22. sep­tem­ber 2013: 14. april 2013:

Dort­munds 1- 2- re­du­ce­ring ved Au­ba­mey­ang kort før pau­sen vak­te et lil­le håb om et mira­kel, men så tog må­l­ma­ski­nen Ro­bert Lewan­dowski fat med end­nu to scor­in­ger til en skræm­men­de to­tal på 12 i de se­ne­ste fi re kam­pe. Sid­ste scor­ing stod en an­den tid­li­ge­re Dort­mund- an­gri­ber, Ma­rio Götze, for, og Med sej­ren er Bay­ern no­te­ret for mak­si­mum­po­int for ot­te spil­ler­un­der. Det er ny re­kord for den bed­ste ty ske ræk­ke.

Bay­ern- Dort­mund 1- 3 ( po­kal) Dort­mund- Bay­ern 0- 1

Bay­ern Dort­mund 2- 1 Dort­mund- Bay­ern 0- 2 ( po­kal) Bay­ern- Dort­mund 0- 3 Tho­mas Mül­ler ( tv.) og Ro­bert Lewan­dowski ( th.) er et par gif­ti­ge her­rer i Bay­erns of­fen­siv. I går score­de de fi­re af hol­dets fem mål. Fo­to: AFP Vik­tor Fi­s­cher ( th.) var ene­ste dan­sker i ak­tion, da Ajax i går måt­te æde et ne­der­lag i klas­si­ker- bra­get mod PSV. Fo­to: AFP

Ajax sva­re­de dog hur­tigt igen, da Amin Yo­u­nes ba­re tre mi­nut­ter eft er åb­nings­scor­in­gen modt­og en løs bold i PSVs felt og med yn­de dre­je­de den ind ved fj er­ne­ste stol­pe. Re­sten af før­ste halv­leg var jævn­byr­dig, hvor PSV dog til sidst fi k fl ere store mu­lig­he­der for at sco­re. Men må­le­ne ude­blev, og alt var li­ge, da der blev fl øjtet til pau­se.

Vik­tor Fi­s­cher hav­de væ­ret no­get ano­nym i kam­pen, men i an­den halv­leg fandt han plud­se­lig plads, da han fra ven­stre­kan­ten trak ind og fy­re­de af. Stol­pe ud for Fi­s­cher, der i det 79. mi­nut kun­ne se Gastón Pe­reiro sco­re til slut­re­sul­ta­tet 2- 1, da Ajax- for­sva­ret stod og sov. PSV - Ajax 1- 3 Ajax - PSV 1- 3 Ajax - PSV 1- 0

PSV - Ajax 4- 0 PSV - Ajax 2- 3

mel­lem Pa­ris Saint- Ger­main ( PSG) og Mar­seil­le har det væ­ret ho­ved­stads­klub­ben, der har haft over­ta­get. Man skal så­le­des helt tilbage til eft er­å­ret 2011 for at fi nde den se­ne­ste Mar­seil­le- ge­vinst, og i de 10 se­ne­ste op­gør er ot­te endt med Pa­ris- sejr.

Det­te fak­tum sam­men­holdt med de to mand­ska­bers placering i hver en­de af Li­gue 1 – Pa­ris SG fø­rer den fran­ske liga su­verænt – pe­ge­de i ret­ning af klar fa­vo­rit­vær­dig­hed til hjem­me­hol­det på Parc des Prin­ces.

Der­for kom det sik­kert og­så som et chok for de fl este af til­sku­er­ne, da Mi­chyBats­hu­ayi brag­te gæ­ster­ne fra Mar­seil­le for­an eft er en halv ti­mes spil. Især for­di der ind­til da hav­de stå­et Mar­seil­le på det me­ste.

Men så har PSG jo en sven­sker ved navn Zla­tan Ibra­him­ovic. Og ham skal man ik­ke gi­ve en lil­le­fi nger. Det gjor­de gæ­ster­ne imid­ler­tid i form af to be­gå­e­de straf­fes­park kort før pau­sen, som beg­ge blev om­sat af PSGan­gri­be­ren til en pau­se­fø­ring på 2- 1. Der­med har Zla­tan sco­ret 110 mål for PSG, og han er nu den mest scoren­de i klub­bens hi­sto­rie.

Mar­seil­le fi k mu­lig­he­den for et co­me­ba­ck i kam­pen via et straff es­park først i an­den halv­leg, men Ab­dela­ziz Bar­ra­da kun­ne ik­ke ko­pi­e­re Zla­tan, og han brænd­te. Og så kør­te PSG end­nu en ri­val­sejr i ga­ra­ge trods en vak­len­de start. Mar­seil­le - Pa­ris SG 2- 3

Pa­ris SG - Mar­seil­le 2- 0 Pa­ris SG - Mar­seil­le 2- 0 Mar­seil­le - Pa­ris SG 1- 2 Pa­ris SG - Mar­seil­le 2- 0 ( po­kal) Zla­tan Ibra­him­ovic ( tv.) er utvivl­s­omt værds­at i Pa­ris SaintGer­main. Igen og igen er han for­skel­len på suc­ces og fi­a­sko for klub­ben. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.