PER SØN­DAG

BT - - SPORTEN - DER­BY- DAG Jan Mit­chell jll@ sporten. dk

Det blev en af de rig­tigt go­de fod­bold­søn­da­ge, da der i går blev af­vik­let klas­si­ske du­el­ler i man­ge af de stør­ste liga­er.

FC BAY­ERN

DER ER BAY­ERN

I Eng­land fi k Arsé­ne Wen­ger og Ar­se­nal med sej­ren over Man­che­ster Uni­ted på Emira­tes i Lon­don en til­trængt op­mun­tring oven på det dybt skuf­fen­de Champions League- ne­der­lag til græ­ske Olym­pi­akos.

Den sik­re 3- 0- sejr be­tød oven i kø­bet, at ’ The Gun­ners’ ryk­ke­de for­bi Uni­ted i Pre­mi­er League- stil­lin­gen på en bed­re målsco­re og ind­ta­ger nu an-

PA­RIS OLYM­PIQUE MARS5-DORT­MUND AJAX PSV SG EILLE

og så al­le de an­dre. Hvis man skul­le ha­ve haft en rest af tvivl in­den gårs­da­gens topkamp i den ty ske Bun­des­liga, blev den gjort godt og grun­digt til skam­me eft er en de­ci­de­ret ud­klas­ning af Dort­mund ek­se­kve­ret af Gu­ar­di­o­la, Lewan­dowski, Mül­ler og kom­pag­ni. Dort­mund kom el­lers til Al­li­anz Are­na med en trup, hvor seks stam­spil­le­re var ble­vet skå­net for tu­ren til Græken­land og mø­det med PAOK i tors­da­gens Eu­ro­pa League- op­gør. Tho­mas Mül­ler åb­ne­de scor­ings­fe­sten eft er at væ­re lø­bet fri på en møn­ster­pas­ning fra Jérô­me Bo­a­teng og om­sat­te og­så et straff es­park kort eft er til 2- 0 for vær­ter­ne. den­plad­sen i hæ­le­ne på Man­che­ster Ci­ty.

I Tys­kland fort­sat­te øje­blik­kets stør­ste mål­slu­ger, Ro­bert Lewan­dowski, med at stille sin åben­bart umæt­te­li­ge trang til scor­in­ger. Med to scor­in­ger i klas­si­ker- mø­det med Borus­sia Dort­mund er po­lak­ken nu op­pe på 12 mål i de se­ne­ste fi re kam­pe.

Sej­ren åb­ne­de po­int­ga­bet mel­lem de to top­hold i Bun­des­liga­en til syv po­int, og me­get skal vist gå galt, hvis ik­ke Bay­ern Mün­chen skal sæt­te sig på end­nu en ti­tel i Tys­kland, selv om vi blot er ot­te kam­pe hen­ne i sæ­so­nen.

Og­så i Hol­land, Spa­ni­en og Frankrig var der top­fod­bold for skil­lin­gen i de tre na­tio­ners bud på en klas­sisk fod­bold­du­el. Her­un­der får du det ful­de over­blik over Su­per­søn­da­gen.

I DE SE­NE­STE MAN­GE RI­VAL- DU­EL­LER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.