Giro med hol­lan

I dag løf­tes slø­ret for Giro d’Ita­lia 2016 og ar­ran­gø­rer­ne har for­søgt at gø­re lø­bet min­dre ek­stremt uden at gi­ve køb på bar­ske bjer­ge­ta­per

BT - - SPORTEN - AF­BA­LAN­CE­RET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk RY­DER HESJE­DAL MI­KEL LAN­DA RI­CHIE PORTE Fo­to: Reu­ters TOM DU­MOULIN

Det kun­ne næp­pe væ­re an­der­le­des. Hvis ar­ran­gø­rer­ne af Giro d’Ita­lia fort­sat går med drøm­me om at til­træk­ke de store og at­trak­ti­ve eta­pe­løbs­ka­no­ner for at kun­ne må­le sig med Tour de Fran­ce, har det væ­ret nød­ven­digt at skrue på knap­per­ne.

Når ru­ten for 2016 of­fent­lig­gø­res i dag, vil det væ­re med nøg­le­ord som ’ af­ba­lan­ce­ret’ frem for ’ ek­stremt’ fra løbs­di­rek­tør Mau­ro Veg­ni.

» Vo­res 2015- ud­ga­ve gav os en in­di­ka­tion af den ret­ning, Giro­en skal ud­vik­le sig i de kom­men­de år. Vi skal ta­ge me­re hen­syn til ryt­ter­ne med hen­syn til trans­port mel­lem eta­per­ne, så de får bed­re mu­lig­hed for at re­sti­tu­e­re. Der er fak­tisk ik­ke no­gen vil­je hos os for at la­ve lø­bet ek­stremt. «

En grum af­fæ­re

Den er­klæ­ring vil sand­syn­lig­vis væk­ke glæ­de hos de man­ge ryt­te­re, der i maj øm­me­de sig på de so­ci­a­le me­di­er og gang på gang pe­ge­de på, at sæ­so­nens før­ste store eta­pe­løb alt­så var en grum af­fæ­re.

Den hem­me­li­ge blog­ger ’ The Secret Pro’ lag­de ik­ke fin­gre­ne imel­lem i sin hud­flet­ning af et Giro d’Ita­lia, som blev præ­get af Asta­nas in­ten­se kamp for at fæl­de Al­ber­to Con­ta­dor.

» Den­ne Giro var det hårdeste løb, jeg ( og cir­ka al­le an­dre

MANDAG 5. OK­TO­BER 2015

Sid­ste års num­mer tre skif­ter til Sky og kan pas­sen­de for­sø­ge at vin­de lø­bet. Fo­to: EPA

Stil­le­de op som fa­vo­rit og kap­ta­jn for Sky i år. Til næ­ste år hed­der ar­bejds­gi­ve­ren BMC. Med 70 km en­kelt­start er Porte top tre- ma­te­ri­a­le. Fo­to: AFP

Lø­bets over­ra­sken­de 2012- vin­der skif­ter til Trek og lig­ner et op­lagt kap­ta­jn­valg.

En blandt man­ge

ha­bi­le eta­pe­løbs­ryt­te­re hos Lotto- NL. Gesink har meldt sin an­komst på hol­land­sk as­falt.

Fo­to: EPA

Over­ra­skel­sen fra Vu­el­ta a Es­paña vil kun­ne ud­nyt­te sin bra­gen­de go­de en­kelt­start og med start i Hol­land er val­get nemt for Gi­ant- Alpe­cin. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.