’’

BT - - SPORTEN - Mau­ro Veg­ni, løbs­di­rek­tør

Vi skal ta­ge me­re hen­syn til ryt­ter­ne med hen­syn til trans­port mel­lem eta­per­ne, så de får bed­re mu­lig­hed for at re­sti­tu­e­re

ryt­te­re) no­gen­sin­de har kørt. Det var, som om hver dag var et en­da­ge­sløb, « skrev ’ The Secret Pro’ ef­ter at ha­ve stå­et tre bar­ske uger igen­nem og fort­sat­te så band­bul­len:

» Det vir­ke­de som et fak­tum, at ar­ran­gø­rer­ne hav­de sat far­li­ge etaper op i håb om, at der vil­le ske en mas­se dra­ma­tik, som der­for vil­le gi­ve godt tv. Den sid­ste eta­pe hav­de en snæ­ver rund­stræk­ning med lor­te­o­ver­fla­der, bro­sten og jer­n­ba­ne­over­skæ­rin­ger, « lød kri­tik­ken fra det pro­fes­sio­nel­le felts hem­me­li­ge stem­me.

In­den da­gens præ­sen­ta­tion for­tæl­ler vi her, hvad vi om næ­ste års Giro og gi­ver sam­ti­dig et bud på mu­li­ge fa­vo­rit­ter.

Den for­sva­ren­de Giro- vin­der Al­ber­to Con­ta­dor kø­rer sin af­skeds­sæ­son og har al­le­re­de be­bu­det, at Tour de Fran­ce bli­ver over­ord­net sæ­son­mål. Så in­gen Giro til ham i 2016. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.