Op­rejs­ning til Ni­ba­li

BT - - SPORTEN - Vin­cen­zo Ni­ba­li på po­di­et ef­ter sin flot­te sejr. FÆ­NO­ME­NAL TEK­NIK Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk Fo­to: EPA

AVI­SEN LA STAMPA

I ALT TRE

SOM VEN­TET

STIK IMOD

Det lig­ner næ­sten en ten­dens. Hvis man vil vin­de stort i cy­kel­spor­tens mo­der­ne æra, er det ik­ke nok ba­re at væ­re fy­sisk vel­for­be­redt, op­ti­me­re ud­hol­den­hed og el­lers ha­ve næ­se for at ta­ge de rig­ti­ge be­slut­nin­ger med den skar­pe­ste ti­m­ing.

Me­re end no­gen­sin­de sy­nes de små mar­gi­na­ler og­så at til­s­mi­le de top­ryt­te­re, der har lidt me­re end kon­kur­ren­ter­ne i værk­tøjskas­sen. Og hvor det tid­li­ge­re har dæk­ket over kug­ler, ka­ny­ler og kr­udt, er der hel­dig­vis og­så ble­vet bragt fun­da­men­tale fær­dig­he­der i spil, så en­hver kan se, at det og­så er værd at øve sig i ba­re at kø­re godt på cy­kel.

Pe­ter Sa­gan blev ik­ke ba­re ver­dens­me­ster på at tryk­ke en brutal ac­ce­le­ra­tion af på den bro­stens­klæd­te 23rd Stre­et i Ri­ch­mond. Den slo­vaki­ske su­per­mand gav og­så en op­vis­ning i vo­vet tek­nik ved at smi­de cyk­len ind i et af VM- ru­tens sid­ste sving med så me­get fart, at hul­let ned til for­føl­ger­ne vok­se­de sig til en svim­len­de af­grund.

Adels­mær­ke

Vin­cen­zo Ni­ba­li har ned­kørs­ler som sit adels­mær­ke, og hvis no­gen skul­le ha­ve glemt det, la­ve­de ’ Haj­en fra Mes­si­na’ en ren op­vis­ning, da han med et bag­holds­an­greb 19 km fra mål skab­te af­gø­rel­sen i Lom­bar­di­et Rundt.

Ru­ti­ne­re­de folk som Alejan­dro Val­ver­de, Da­ni Moreno og Thi­baut Pi­not måt­te nø­jes med at kig­ge på, da Asta­na- kap­ta­j­nen ham­re­de mod må­l­by­en Co­mo.

Ot­te se­kun­der blev veks­let til over 40 se­kun­der ale­ne på ev­nen til at bru­ge hver en kva­drat­cen­ti­me­ter as­falt og gø­re det med ri­si­ko for at ta­be det he­le på gul­vet.

Det var tæt på et par gan­ge, men tro mod den st­rut­ten­de selv­til­lid, der ken­de­teg­ner Ni­ba­li, når han er på top­pen bå­de men­talt og fy­sisk, var re­ak­tio­nen hver ene­ste gang at re­lan­ce­re far­ten med vil­je­fast bund i trå­det.

Over for en mand af den ka­li­ber måt­te selv ka­pab­le for­føl­ge­re stræk­ke vå­ben. Og­så selv om Da­ni­el Moreno brug­te sin ny­fund­ne fri­hed i Ka­tusha- kol­le­ga Jo­aquim Rod­ri­gu­ez’ fra­vær til at gå so­lo eft er den 30- åri­ge ita­li­e­ner i et sid­ste des­pe­rat for­søg på at hen­te en sejr i den 110 år gam­le klas­si­ker.

Den før­ste tri­umf

Trods en kar­ri­e­re med for­nem­me resultater og sejr i bå­de Giro d’Ita­lia, Tour de Fran­ce og Vu­el­ta Es­paña var det før­ste tri­umf i et af sæ­so­nens monu­men­ter for Vin­cen­zo Ni­ba­li.

Eft er et år, hvor det glip­pe­de for Ni­ba­li med ti­tel­for­sva­ret i Tour de Fran­ce og slut­te­de yd­my­gen­de brat med diskva­li­fi ka­tion i Vu­el­ta a Es­paña, faldt sej­ren i Lom­bar­di­et Rundt og­så til en mand med brug for en suc­ces­op­le­vel­se at luk­ke sæ­so­nen ned med.

» Det har væ­ret en fan­ta­stisk dag. Jeg har al­tid ger­ne vil­let vin­de et løb af den­ne stør­rel­se, og nu blev det så min tur, « lød re­ak­tio­nen fra Ni­ba­li eft er at væ­re kom­met i mål.

Med sej­ren i den smuk­ke løv­falds­klas­si­ker blev Ni­ba­li og­så med­lem af en eks­klu­siv klub på ba­re fi re ryt­te­re, Merckx, Gi­mon­di og Hi­nault, der bå­de har vun­det al­le tre store eta­pe­løb og Lom­bar­di­et Rundt.

At det ske­te på fru Ra­che­le Ni­ba­lis fød­sels­dag, er næp­pe no­gen ska­de til.

sky­des i gang 6. maj med en 8,1 km pro­log i hol­land­ske Apel­do­orn

yder­li­ge­re to etaper i Hol­land med mål i hen­holds­vis Ni­j­me­gen og Arn­hem.

hæv­der at Giro­en her­eft er be­gi­ver sig mod Tosca­na, hvor der vil væ­re af­slut­ning opad i Mon­te­ver­gi­ne Roc­ca­ra­so og Se­sto­la.

tids­kørs­ler vil ryt­ter­ne bli­ve budt på. Sam­men­lagt 70 km i kamp mod uret. Den ene tids­kør­sel vil væ­re en bjer­gen­kelt­start på 20 km til Al­pe del Si­u­si.

er det lø­bets tred­je uge, der by­der på de svæ­re­ste prø­vel­ser for ryt­ter­ne. En tre­trin­s­ra­ket af Al­pe- etaper med mål i Pi­nero­lo, fran­ske Risoul og Sant’An­na di Vi­na­dio skal gi­ve bjergrytterne mu­lig­hed for at vin­de den tab­te tid fra en­kelt­star­ter­ne tilbage.

tra­di­tio­nen er der ik­ke no­gen hold­tids­kør­sel i Giro­en 2016. Det er før­ste gang i 10 år, ar­ran­gø­rer­ne ser bort fra den di­sci­plin.

tre hvi­le­da­ge mod nor­malt to i Giro d’Ita­lia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.