Tjen pen­ge på di­ne ma­na­ge­rev­ner

BT - - SPORTEN -

Det er al­le­re­de nu en gi­gan­tisk suc­ces i USA – og nu er det så og­så kom­met til Dan­mark.

Ma­na­ger­spil ba­se­ret på vir­ke­li­ge hæn­del­ser, som man ken­der det fra Drøm­me­hol­det, bli­ver det nu mu­ligt at spil­le pen­ge på. Det er det island­ske fi rma Fa­na­ments, som in­spi­re­ret af suc­ce­sen fra USA nu lan­ce­rer et ma­na­ger­spil, hvor det er mu­ligt at spil­le imod hin­an­den om pen­ge.

» Vi ser vo­res spil som en ek­stra vær­di til de kon­kre­te sports­be­gi­ven­he­der. Med bå­de pen­ge og pre­sti­ge på høj­kant får spil­le­ren øget spæn­ding i kam­pe­ne. Spil­let kom­bi­ne­rer fær­dig­he­der og held. Vi kan al­le­re­de se, at nog­le spil­le­re er klart stær­ke­re end an­dre, men på sam­me tid er der og­så et ele­ment af held, der gør, at al­le kan vin­de stort, og vi har store for­vent­nin­ger til det dan­ske mar­ked, « for­tæl­ler di­rek­tør Bragi Ægis­son fra Fa­na­ments.

Sil­ke­borg får næp­pe man­ge mål at jub­le over imod Næst­ved. Fo­to: Claus Fi­sker

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.