Rod­gers and out

Jürgen Klopp er fa­vo­rit til at af­lø­se den fy­re­de Liverpool- ma­na­ger

BT - - SPORTEN - YOU’LL WALK ALO­NE Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk Fo­to: Reu­ters

Den en­gel­ske tra­di­tions­klub Liverpool har valgt at af­ske­di­ge sin nor­dir­ske ma­na­ger, Bren­dan Rod­gers, med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Liverpool er kom­met sløjt fra start i den ny sæ­son, og man hal­ser al­le- re­de ef­ter de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter i den en­gel­ske Pre­mi­er League.

I går spil­le­de hol­det uaf­gjort 1- 1 i lo­kal­der­by­et mod Ever­ton, men iføl­ge BBC var fy­rin­gen al­le­re­de be­slut­tet in­den kam­pens start.

» Vi vil ger­ne si­ge tak til Bren­dan Rod­gers for det be­tyd­nings­ful­de bi­drag, han har ydet i klub­ben, og ud­tryk­ke vo­res tak­nem­lig­hed for hans hår­de ar­bej­de og ved­hol­den­hed. Selv­om det har væ­ret en svær be­slut­ning, tror vi på, at det gi­ver os de bed­ste mu­lig­he­der for suc­ces på ba­nen. Am­bi­tio­ner og sej­re er ker­nen af det, vi ger­ne vil brin­ge til Liverpool, og vi tror, at det­te skif­te gi­ver os de bed­ste mu­lig­he­der for at op­nå det, « op­ly­ser Liverpool FC i en pres­se­med­del­el­se.

Klub­ben med­del­er og­så, at jag­ten på en af­lø­ser er i gang, og at man hå­ber at kun­ne an­sæt­te en ny ma­na­ger snart.

Bren­dan Rod­gers nå­e­de at væ­re ma­na­ger for Liverpool i tre år og fi­re må­ne­der. Det blev til 122 kam­pe med 63 sej­re, 30 uaf­gjor­te og 29 ne- der­lag. I for­ri­ge sæ­son skuf­fe­de hol­det fælt og slut­te­de på en sjet­te­plads. Sæ­so­nen in­den var klub­bens el­lers snub­len­de tæt på at vin­de mester­ska­bet.

Bren­dan Rod­gers var blandt an­det stærkt med­vir­ken­de til, at den dan­ske lands­holds­an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger for­lod Liverpool og skif­te­de tilbage til Brøndby sid­ste som­mer.

Det vi­des end­nu ik­ke, hvem der er­stat­ter Rod­gers, men me­di­er­ne spe­ku­le­rer hid­sigt i den ka­ris­ma­ti­ske ty­ske træ­ner, Jürgen Klopp.

Bren­dan ( til ven­stre) er for­tid i Liverpool. Frem­ti­den hed­der må­ske Jürgen Klopp ( til høj­re).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.