Se hvor me­get du spa­rer: SKATTEFESTEN – er du in­vi­te­ret?

Helt nye be­reg­nin­ger – så­dan vil pla­nen ram­me

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Lars Lin­de­vall Hansen | larh@ bt. dk

’’ Der er en stor grup­pe men­ne­sker, som slip­per for at be­kym­re sig om top­skat Pri­va­tø­ko­nom Las Ol­sen,

Dan­ske Bank

Fær­re dan­ske­re skal tvin­ges til at be­ta­le top­skat. Så­dan ly­der det fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), der i går af­slø­re­de re­ge­rin­gens pla­ner med den om­dis­ku­te­re­de top­skat. I ste­det for at sæn­ke skat­ten med fem pro­cent, som Ven­stre lag­de op til i re­ge­rings­grund­la­get, vil Løk­ke hæ­ve top­skat­te- græn­sen, så dan­ske­re med ’ pænt store - men ik­ke ek­stra­va­gan­te - løn­nin­ger’ und­går den ek­stra skat­te­reg­ning, fast­slår han over for Bør­sen.

I dag er det så­dan, at dan­ske­re, som har en ind­komst over 459.200 kro­ner, skal be­ta­le en top­skat på 15 pro­cent af den løn, der lig­ger over be­løbs­græn­sen.

Da top­skat­ten bli­ver be­reg­net af ind­kom­sten ef­ter ar­bejds­mar­keds­bi­drag, sva­rer de 459.200 kro­ner dog re­elt til 499.100 kro­ner.

En be­reg­ning, som Dan­ske Bank har fo­re­ta­get for BT, vi­ser at en top­skat­tey­der med en årsløn på 600.000 kro­ner vil op­nå en be­spa­rel­se på 13.920 kro­ner, sva­ren­de til 1.160 kro­ner om må­ne­den, hvis ved­kom­men­de ik­ke læn­ge­re skal be­ta­le top­skat. Dan­ske­re, der lig­ger lidt over den nu­væ­ren­de græn­se, f. eks. med en årsløn på 530.000 kro­ner, vil få blot 4.260 kro­ner i be­spa­rel­se om året – el­ler 355 kro­ner om må­ne­den.

Blandt den ri­ge­re del af be­folk­nin­gen er der dog man­ge pen­ge at spa­re: En dan­sker, som tje­ner 725.000 kro­ner, får en ge­vinst om året på 31.200 kro­ner, vi­ser be­reg­nin­gen.

» Der er en stor grup­pe men­ne­sker, som slip­per for at be­kym­re sig om top­skat. For man­ge vil det dog ik­ke væ­re det helt store be­løb, da det er en re­la­tivt lil­le del af løn­nen, som de be­ta­ler top­skat af, « si­ger pri­va­tø­ko­nom Las Ol­sen fra Dan­ske Bank. Øget pro­duk­ti­vi­tet Han me­ner dog, at for­sla­get sam­let set kan øge pro­duk­ti­vi­tets­ni­veau­et i Dan­mark, for­di det for nog­le men­ne­skers ved­kom­men­de bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de ek­stra.

» Det æn­drer ved, hvor me­get man får ud af den sid­ste kro­ne, man tje­ner. Hvis no­gen spør­ger dig, om du vil ta­ge en ek­stra vagt, så si­ger du ja lidt of­te­re. «

Der­for kan en hæ­vet græn­se på lang sigt væ­re en god for­ret­ning for sam­fun­det, me­ner Las Ol­sen:

» På læn­ge­re sigt ved vi fra man­ge un­der­sø­gel­ser, at det fak­tisk har en stor po­si­tiv ef­fekt på, hvor me­get folk ar­bej­der. Hvis ba­re nog­le få men­ne­sker væl­ger at ar­bej­de me­re el­ler ud­dan­ne sig me­re, så kan det bli­ve en god for­ret­ning for sam­fun­det sam­let set, « for­kla­rer pri­va­tø­ko­no­men.

Den borgerlig- li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos me­ner dog, at ef­fek­ten på ar­bejds­ind­sat­sen hav­de væ­ret langt stør­re ved at sæn­ke skat­te­pro­cen­ten. » Der er me­get, der ta­ler for, at navn­lig højt­løn­ne­de har god mu­lig­hed for at re­a­ge­re på en la­ve­re top­skat, for­di de selv kan be­stem­me over de­res ar­bejds­tid. Over­læ­gen kan selv be­stem­me, om han vil ta­ge et bi­job på et pri­vat­ho­spi­tal, og den selv­stæn­di­ge er­hvervs­dri­ven­de kan selv be­stem­me, om han vil ta­ge nye kun­der ind. Hvis der er en me­get høj mar­gi­nalskat, bli­ver det min­dre at­trak­tivt at ar­bej­de ek­stra, « si­ger che­fø­ko­nom Mads Lund­by Hansen til BT.

Iføl­ge Bør­sen kan det bli­ve let­te­re for stats­mi­ni­ste­ren at kom­me igen­nem med sit for­slag ved at hæ­ve top­skat­te­græn­sen i ste­det for at sæn­ke skat­te­pro­cen­ten, for­di det der­med ik­ke kun bli­ver en ge­vinst for de mest vel­ha­ven­de.

Blandt an­dre er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke af­vi­sen­de over for ide­en:

» Vi vil ik­ke re­du­ce­re top­skat­ten. Men der er stor for­skel på at sik­re, at folk med al­min­de­li­ge ind­kom­ster ik­ke skal be­ta­le top­skat, og så på at re­du­ce­re sel­ve top­skat­ten, som vil fø­re til mar­kan­te skat­te­let­tel­ser for dem, der tje­ner mest, « si­ger Bjar­ne Cory­don ( S) til Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.