’ Jeg er skam­fe­ret’

Læ­ge til­talt for drabs­for­søg på 26- åri­ge Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen | ma­ma@ bt. dk Pe­ter Øl­holm Hans­son | phan@ bt. dk

Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen fi k til ju­le­froko­sten på sin nye læ­re­plads sid­ste år et bla­ck­out, for­di han var fuld. Da han våg­ne­de op igen, lå han i en ho­spi­tals­seng med en krop fyldt med hagl. Så­dan for­tal­te Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen i går i Ret­ten i Lyng­by, hvor en 67- årig læ­ge sid­der til­talt for at ha­ve skudt den 26- åri­ge mand gen­nem sin kæl­der­dør, da han tro­e­de, at Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen var ved at bry­de ind i hans hjem i Bir­ke­rød.

Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen var dog ik­ke i gang med et ind­brud. Han var ble­vet så fuld, at han hav­de ta­get fejl af det hus, han vil­le over­nat­te i eft er ju­le­froko­sten. Han for­søg­te der­for at kom­me ind i den 67- åri­ges hus, hvil­ket væk­ke­de hu­se­je­ren, der blev gre­bet af frygt, for­di han i 2011 var ud­sat for et groft hjem­me­rø­ve­ri.

Da læ­gen den nat i de­cem­ber hør­te pus­len ved kæl­der­dø­ren, hen­te­de han sit hag­l­ge­vær og skød man­den, han kun­ne se stå uden­for dø­ren med den knu­ste ru­de.

Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen hu­sker ik­ke selv me­get af nat­ten den 6. de­cem­ber – ud over at han hav­de væ­ret til ju­le­frokost.

» Om­kring kl. 18.30 skul­le vi spi­se. Jeg hu­sker me­re el­ler min­dre en ti­me frem der­fra. Der­fra hu­sker jeg ik­ke me­re. Jeg kan hu­ske for­ret­ten, nog­le kar­to­fl er og no­get rødt kød, og at jeg fi k nog­le snaps. Det er det, « for­kla- re­de Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen i ret­ten, mens den 67- åri­ge kig­ge­de ned i bor­det og lyt­te­de til vid­ne­for­kla­rin­gen. Knu­ser ru­de i kæl­der­dør Hvad der eft er­føl­gen­de ske­te de næ­ste man­ge ti­mer, er helt sort for Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen, der dog for­må­e­de at sam­le små brud­styk­ker sam­men af den dra­ma­ti­ske nat. I sin fuld­skab ban­ke­de han først på dø­ren til et af den 67- åri­ges na­bo­hu­se, før han søg­te hen mod den 67-åri­ges villa, hvor han end­te med at knu­se en ru­de i en kæl­der­dør. Her­eft er er alt sort i den un­ge mands hukom­mel­se.

» Det næ­ste, jeg kan hu­ske, er, at jeg våg­ner på ho­spi­ta­let, og at min mor står og kig­ger ned på mig og si­ger, at jeg er ble­vet skudt, « for­tal­te Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen i går i ret­ten.

Da klok­ken blev syv om mor­ge­nen fi k Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen ta­get en blod­prø­ve, der vi­ste, at han me­re end fem ti­mer eft er sku­depi­so­den hav­de en al­ko­hol­pro­mil­le på 1,07.

Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen blev ope­re­ret om­kring tre gan­ge i et for­søg på at få al­le hag­le­ne ud af krop­pen. Men de sid­ste sid­der der end­nu:

» Jeg har me­re el­ler min­dre ondt i min ma­ve hver dag. Jeg blev og­så ramt i ar­men, og nog­le af hag­le­ne sid­der sta­dig i min krop, « si­ger den 26- åri­ge og for­kla­re­de, at det især er hans ma­ve og hans arm, der gi­ver ham fy­si­ske ge­ner.

» Jeg er me­get på­vir­ket af det. Før hav­de jeg li­ge få­et en læ­re­plads og hav­de be­stå­et mit grund­for­løb. Nu har jeg in­tet. Ud­over at jeg ik­ke læn­ge­re har min læ­re­plads, har jeg og­så en krop, der er skam­fe­ret, « til­fø­je­de han.

Den 67- åri­ge mand næg­ter sig skyl­dig i drabs­for­søg. Der ven­tes at fal­de dom i sa­gen på tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.