Skød i angst

BT - - NYHEDER -

Ma­ria Christine Mad­sen | ma­ma@ bt. dk Det var ik­ke me­nin­gen, at en 67årig læ­ge fra Bir­ke­rød vil­le ram­me Pa­tri­ck Aulum- Pe­der­sen med sit hag­l­ge­vær. Det for­kla­re­de han i går i Ret­ten i Lyng­by. Han fast­holdt, at han skød i nød­vær­ge, for­di han tid­li­ge­re har væ­ret off er for et groft hjem­me­rø­ve­ri.

» Jeg kan ba­re se, at der står en stor skik­kel­se uden for dø­ren, « for­kla­re­de den 67-åri­ge, der kort for­in­den var ble­vet væk­ket af stem­mer og ly­de uden for sin kæl­der­dør og til sidst hør­te en ru­de, der blev knust.

» Den lyd gik gen­nem marv og ben. Det var præ­cis den sam­me lyd som i 2011, hvor jeg blev ud­sat for et hjem­me­rø­ve­ri. Jeg blev slå­et med ko­ben, kost og ham­mer, « for­tal­te den 67-åri­ge.

Hen­te­de sit hag­l­ge­vær

Han hen­te­de der­for sit hag­l­ge­vær og gik ned i kæl­de­ren, hvor han tænd­te ly­set.

» Jeg rå­ber et el­ler an­det. ’ Holdt. Hvem der?’ Jeg får ik­ke rig­tigt et svar, jeg kan for­stå. Da han så for­sø­ger at kom­me ind én gang til, sprin­ger jeg et skridt tilbage og sky­der til ven­stre for ham op i luft en, « for­tal­te den 67-åri­ge.

Iføl­ge straff eloven kan man bli­ve straff ri, selv om man over­skri­der græn­sen for lov­ligt nød­vær­ge, hvis over­skri­del­sen ’ er ri­me­ligt be­grun­det i den ved an­gre­bet frem­kald­te skræk el­ler op­hid­sel­se’.

Ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner dog ik­ke, der er ta­le om nød­vær­ge i den­ne si­tu­a­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.