Nej, kra­ve­ne skal gi­ve me­ning

BT - - DEBAT - JA­COB MARK ( SF)

HVOR­DAN SKUL­LE DET no­gen­sin­de gø­re dig me­re dansk, om du kan sva­re på ti spørgs­mål el­ler ej? Man­ge af mi­ne ven­ner ken­der ik­ke dansk hi­sto­rie så godt, at de vil­le kun­ne be­stå stats­bor­ger­te­sten, så hvor­for stille det krav til folk, som vil ha­ve stats­bor­ger­skab? Det er og­så der­for, jeg ple­jer at kal­de stats­bor­gers kabsprø­ve­en en be­s­serwis­ser- test. Jeg vil hel­le­re bru­ge kr­udt på at sik­re, at man får fl ere ud i ar­bej­de og får gi­vet me­re dan­skun­der­vis­ning. No­get, der

ik­ke er fo­kus på i den nye aft ale.

JEG VAR RIG­TIG glad for den aft ale, SF i sin tid ind­gik med S, da vi sad i re­ge­rin­gen sam­men. Det var en aft ale, som sik­re­de, at man for at bli­ve stats­bor­ger skul­le be­stå en danskprø­ve 2. Den aft ale sik­re­de, at man vid­ste lidt om Dan­mark, og at man var selv­for­sør­gen­de. Det er selv­føl­ge­lig vig­tigt at stille krav, men kra­ve­ne skal gi­ve me­ning. I den aft ale, vi la­ve­de med S, blev der stil­let til­stræk­ke­ligt med krav, sy­nes jeg. Så jeg ser den nye aft ale som ren sym­bol­po­li­tik og et ud­tryk for, at S er i et kapløb med DF om, hvem der kan stram­me mest.

HVIS MAN ØN­SKER, at folk skal bli­ve be­de­re til dansk, vil det gi­ve me­re me­ning at kig­ge på, hvor­dan man kan ud­by­de fl ere dansk­ti­mer i ste­det for ba­re at stram­me reg­ler­ne. Stram­nin­ger­ne kom­mer til at ram­me dem, som har det svært i for­vej­en. Selv­om det ik­ke nød­ven­dig­vis fal­der dem let at læ­re dansk gram­ma­tik, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at de ik­ke kan væ­re glim­ren­de dan­ske­re og sø­de og ra­re med­bor­ge­re, som bi­dra­ger til sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.