Pia er ik­ke vær­dig

BT - - DEBAT - FOL­KE­TIN­GETS FOR­MAND Hen­ning Tjør­ne­høj So­ci­al­de­mo­kra­tisk de­bat­tør, Bir­ke­rød

I dag skal Pia Kjær­s­gaard ( DF) for før­ste gang fø­re Dron­nin­gen på plads i Fol­ke­tin­get. Hvor oft e har vi mon i par­la­men­ta­risk tid haft for­mænd for Fol­ke­tin­get med en hø­jeste­rets­dom? Pia K. har en så­dan dom for ra­cis­me.

I sin tid stod Pia K. som for­mand for Frem­skridtspar­ti­et bl. a. for føl­gen­de so­ci­al­po­li­ti­ske syns­punk­ter: Bo­ligsik­rin­gen og stats­støt­ten til det al­men­nyt­ti­ge byggeri skul­le fj er­nes. Det sam­me skul­le bør­ne­tilskud­de­ne og den øko­no­mi­ske støt­te til dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. For­æl­dre­ne måt­te selv op­ret­te og dri­ve så­dan­ne in­sti­tu­tio­ner, li­ge­som de på­rø­ren­de til æl­dre fa­mi­lie­med­lem­mer selv måt­te op­ret­te og dri­ve ple­je­hjem, hvis de ik­ke kun­ne pas­se de­res æl­dre. En lang ræk­ke in­va­li­de skul­le fra­ta­ges de­res pen­sion, og før­tids­pen­sio­nen skul­le af­skaff es. Lan­det skul­le ind­de­les i 600 » so­ci­al­di­strik­ter « hver med seks » so­ci­a­le sik­rings­vag­ter « , som uden an­ke­mu­lig­hed skul­le be­stem­me, hvem der kun­ne få hjælp og hvor me­get. Ret­ten til hjælp var her­med afl øst af den gam­mel­dags al­mis­se. I de sær­ligt fat­ti­ge kvar­te­rer skul­le der dog op­sæt­tes hav­re­gryns­au­to­ma­ter. Pia K. s po­si­ti­ve hold­ning til vel­færds­mo­del­len er alt­så af ny­e­re da­to.

Hun har som be­kendt læn­ge fo­re­gi­vet, at DF er et sær­ligt æl­dre­ven­ligt par­ti. Men sid­ste eft er­år støt­te­de par­ti­et i 57 kom­mu­ner for­rin­gel­ser, som blev gen­nem­ført over­for de æl­dre, li­ge­som DF kort før som­mer­fe­ri­en stem­te for den nye Løk­ke- re­ge­rings af­skaff el­se af Thor­ning- re­ge­rin­gens æl­dre­mil­li­ard. DF fo­re­gi­ver i øv­rigt ik­ke ba­re at væ­re de æl­dres, men og­så den lil­le mands be­skyt­ter. Pia K. er al­drig ble­vet kon­fron­te­ret med den kends­ger­ning, at DF sam­men med V og K i An­ders Fog­hs re­ge­rings­tid før­te en po­li­tik, som klart gav­ne­de de vel­si­tu­e­re­de.

Hvor­dan skal vi dog kun­ne væ­re tjent med Pia K. som Fol­ke­tin­gets for­mand?

Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard fra Dansk Fol­ke­par­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.