Pa­ra­dok­set Lars Løk­ke

BT - - DEBAT -

Idag kan Lars Løk­ke Ras­mus­sen fejre, at re­ge­rin­gen nu har sid­det ved mag­ten i 100 da­ge.

DA­GE­NE HAR AF­SLØ­RET, at in­tet har æn­dret sig, når det gæl­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Han er et pa­ra­doks i dansk po­li­tik, der al­tid skal kæm­pe for at hol­de væl­ger­nes fo­kus på po­li­tik i ste­det for al­le mu­li­ge an­dre ting.

For det har væ­ret 100 da­ge, hvor Løk­ke har be­vist det, han me­strer som in­gen an­den: det par­la­men­ta­ri­ske spil og for­hand­lin­gens kunst. Re­ge­rin­gen hav­de for ek­sem­pel kun sid­det i få da­ge, da den la­ve­de en ny bo­lig- job- ord­ning - et af Ven­stres valg­løft er. Aft alen sty­re­de uden om det par­la­men­ta­risk grund­lag hos Li­be­ral Al­li­an­ce, men hen­te­de i ste­det de nød­ven­di­ge stem­mer hos SF og Al­ter­na­ti­vet. En snu ma­nøv­re.

MEN DET HAR og­så væ­ret 100 da­ge, hvor det har hand­let om alt mu­ligt an­det end det po­li­ti­ske ar­bej­de. Sa­gen med Carl Holst - Løk­kes per­son­li­ge ven, som var ud­set til et trum­fk ort - fyld­te så me­get, at Holst var nødt til at træk­ke sig.

Og re­ge­rin­gens vak­len­de hånd­te­ring af fl ygt­nings­kri­sen blev ik­ke bed­re af, at Løk­ke tog til vin­s­mag­ning på en ita­li­ensk re­stau­rant, li­ge da kri­sen kul­mi­ne­re­de.

Me­nings­må­lin­ger­ne har og­så af­sagt de­res ut­ve­ty­di­ge dom over de før­ste 100 da­ge. Ven­stre er gå­et tilbage. Og det hand­ler gan­ske gi­vet ik­ke om den po­li­tik, der er ført, men for­di Løk­ke som al­tid har svært ved at hol­de den re­el­le po­li­tik i cen­trum.

LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN har go­de mu­lig­hed for at bli­ve en god stats­mi­ni­ster, der med si­ne uomt­vi­ste­li­ge ev­ner kan mo­der­ni­se­re vel­færds­sam­fun­det med bre­de aft aler

Men det kræ­ver, at han en gang for al­le for­mår stop­pe sa­ger om bi­lag, vin­s­mag­ning og alt mu­ligt an­det og kan kon­cen­tre­re sig om po­li­tik. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.