Ja, an­sø­ge­re skal kun­ne dansk

BT - - DEBAT - ASTRID KRAG ( S)

Ind­føds­retsord­fø­rer

MAN SKAL HU­SKE på, at de, der kan sø­ge om dansk stats­bor­ger­skab, al­le­re­de har per­ma­nent op­hold og har bo­et Dan­mark i lang tid. Der­for er det og­så et na­tur­ligt krav, at man kan dansk. Når man bli­ver dansk stats­bor­ger, får man nog­le ret­tig­he­der og kan stem­me til vo­res valg, og der­for er det og­så vig­tigt, at man for­står, hvor­dan det dan­ske de­mo­kra­ti fungerer og hvil­ke sam­fund­s­in­sti­tu­tio­ner der fi ndes. Der­u­d­over er det vig­tigt at hu­ske på, at kra­ve­ne til

dansk­kund­ska­ber ik­ke har æn­dret sig for an­sø­ge­re, der er selv­for­sør­gen­de.

DEN TID­LI­GE­RE AF­TA­LE om krav til dansk stats­bor­ger­skab mel­lem S, SF, R og EL var et kom­pro­mis mel­lem fi re par­ti­er og ik­ke ud­tryk for de reg­ler, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le ha­ve skre­vet ale­ne. Vi har kun­net se, at kon­se­kven­sen har væ­ret, at man­ge har få­et stats­bor­ger­skab uden at kun­ne dansk. Det har væ­ret vig­tigt for os bå­de at kig­ge på ni­veau­et for dansk, men og­så dan­skud­dan­nel­ser­ne, så vi sik­rer, at folk får lært sproget.

DES­U­DEN HAR VI set på reg­ler­ne for an­sø­ge­re, som ik­ke kan læ­re sproget pga. f. eks. syg­dom el­ler han­di­cap. Her er reg­ler­ne ble­vet kla­re­re, så vi er sik­re på, at de rig­ti­ge be­slut­nin­ger bli­ver truff et i de en­kel­te sa­ger. De for­skel­li­ge di­ag­no­ser har for­skel­li­ge svær­heds­gra­der, og frem­over vil der der­for ind­gå en vur­de­r­e­ring fra en spe­ci­al­læ­ge i al­le dis­pen­sa­tions­sa­ger.

JEG GLÆ­DER MIG over, at vi nu har få­et den før­ste bre­de aft ale om stats­bor­ger­skab si­den sidst i 90’ er­ne. Det, hå­ber jeg, be­ty­der ro og klar­hed om reg­ler­ne frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.