DBU BØR SÆT­TE EN DAGS­OR­DEN ’’

En hel uge i lands­holds­fod­bol­dens tegn er den op­lag­te mu­lig­hed for DBU til at mar­ke­re sig stor­po­li­tisk

BT - - DEBAT -

Kan det dan­ske fod­bold­lands­hold i over­mor­gen gen­ta­ge kunst­styk­ket i Portu­gal fra den­gang, Bendt­ner og co. i 2008 vend­te det he­le på ho­ve­d­et til 3- 2sejr i over­ti­den? I sid­ste en­de gav det en bil­let til VM i Sydafrika. Den­ne gang gæl­der det halm­strå­et for at und­gå playoff - kam­pe til EM i Frankrig næ­ste som­mer. I SELV­SAM­ME LAND, hvor mo­der­ne dansk lands­holds­hi­sto­rie for al­vor fi k sit gen­nem­brud med sin før­ste slut­run­de for 31 år si­den, selv­sam­me land, dan­sker­ne mø­der i en ven­skabs­kamp hjem­me i Par­ken på søn­dag, selv­sam­me land, der læg­ger na­tio­na­li­tet til Uefa- og må­ske kom­men­de Fifa- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni. MÅ­SKE DET NET­OP er sidst­nævn­te, den po­li­ti­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve del af den ud­send­te DBU- de­le­ga­tion skul­le bru­ge sin tid på un­der den po­rtu­gi­si­ske solskins­him­mel. La­de Ol­sen og spil­ler­ne om tak­tik og tre po­int, og så el­lers sæt­te sig til rund­bords og få talt ud om den for­hånds­støt­te, uni­o­nen har ud­stedt til Mi­chel Plat­i­ni. Den­ne fan­ta­sti­ske fod­bold­spil­ler, der kun­ne split­te det he­le ad med stik­nin­ger, dri­blin­ger og af­slut­nin­ger og blandt an­det sej­rs­må­let til 1- 0 i den ind­le­den­de EM­grup­pe­kamp mod Dan­mark og med et fransk eu­ro­pa­mester­skab til føl­ge i net­op 1984. LAND­SKAM­PEN MOD FRANKRIG er den pas­sen­de be­gi­ven­hed og lej­lig­hed til at træk­ke en streg i san­det. In­tet sport­s­ligt på spil, så hver­ken di­rek­tør, for­mand el­ler af­gå­e­de dit­to kom­mer for­hå­bent­lig til re­to­risk at spæn­de ben for de tak­ti­ske for­be­re­del­ser, som det var til­fæl­det tid­li­ge­re i kva­li­fi ka­tio­nen i Ser­bi­en. Vel tilbage med lan­dings­hju­le­ne på dansk jord eft er tu­ren til Bra­ga i det nord­li­ge Portu­gal kan lan­ce­rings­pla­nen fi nt lig­ge klar. Even­tu­elt igen­nem bi­la­te­ra­le sam­ta­ler med jour­na­li­ster, hvis man vil und­gå bom­ba­sti­ske pres­se­med­del­el­ser, la­de si­ve og for­stå, at den dan­ske fod­bol­du­ni­on en­de­gyl­digt træk­ker støt­ten til Mi­chel Plat­i­ni som kom­men­de Fifa- præ­si­dent­kan­di­dat. DE MUL­TI­NA­TIO­NA­LE SPONSO­RER som Co­ca- Co­la, McDo­nald’s og Visa har lagt pres på og for­lan­ger Sepp Blat­ters øje­blik­ke­li­ge af­gang fra Fifa. Så­dan lidt på bag­kant og nær­mest Ven­stre har haft hi­sto­risk dår­li­ge me­nings­må­lin­ger. Hvor­dan kan Løk­ke ven­de sku­den? op­portu­ni­stisk, for det skul­le de na­tur­lig­vis ha­ve gjort for lang tid si­den. Ak­ku­rat som DBU skul­le. Den gen­nem­kor­rum­pe­re­de or­ga­ni­sa­tion for ver­dens­fod­bol­den sy­nes at ha­ve sin slag­si­de langt ov­re i den eu­ro­pæ­i­ske Uefa- ud­ga­ve med Plat­i­ni i spid­sen. Plad­sen ræk­ker ik­ke til at rem­se al­le mil­li­on- sa­ger­ne op. Til gen­gæld ri­ge­ligt med rum til Plat­i­nis plau­sib­le svar på an­kla­ger­ne, for han hol­der sig und­vi­gen­de tavs el­ler for­sva­rer sig med dri­blin­ger, han end ik­ke i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re til­nær­mel­ses­vis kun­ne fø­re ud i li­vet. AL­LAN HANSEN VAR DBU- for­mand un­der 3- 2- tu­ren til Portu­gal i 2008. Mon ik­ke han er med igen. Spot­te­de ham i bag­grun­den på den se­ne­ste ude­ba­ne­tur til Ar­me­ni­en. Godt nok hver­ken som for­mand el­ler be­sty­rel­ses­med­lem, men han gna­ver godt i aft æg­ten på si­ne Uefa- og Fifa- ben samt DBU- ho­nora­rer. Tro Blat­ter- og Plat­i­ni- støt­te igen­nem åre­ne. Afl øser Jes­per Møl­ler før­te linj­en vi­de­re. DE TO KUN­NE i fæl­les­skab ko­or­di­ne­re en pro­ak­tiv mar­ke­ring på den stor­po­li­ti­ske fod­bolds­ce­ne med en hel lands­holdsu­ge at bol­tre sig i. Det vil­le i så fald klæ­de DBU...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.