LØK­KE Magt­kamp bag

Løk­kes støt­ter er nu og­så op­delt i frak­tio­ner, der be­kri­ger hin­an­den

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@ bt. dk

Selv om Lars Løk­ke blev stats­mi­ni­ster, er frak­tio­ner­ne og magt­kam­pe­ne i Ven­stre ik­ke stil­net af. Tvær­ti­mod er de op­trap­pet, ef­ter at Carl Holst i sid­ste uge trak sig som for­svars­mi­ni­ster og Lars Løk­ke i ste­det ud­nævn­te Pe­ter Chri­sten­sen, der el­lers ik­ke hav­de få­et stem­mer nok ved val­get til at bli­ve valgt. Fak­tisk er der ud over Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en, der støt­te­de Jen­sen ved for­mands­op­gø­ret sid­ste år, nu to for­skel­li­ge grup­per, der beg­ge er på Løk­ke- hol­det, men som in­ter­nt slås om, hvem der er Løk­kes ’ rig­ti­ge ven­ner’.

Ho­ved­per­so­ner­ne i de to grup­per er er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen og for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen. BT kan styk­ke bil­le­det sam­men ef­ter en ræk­ke sam­ta­ler med Ven­stre- kil­der bå­de i og uden for fol­ke­tings­grup­pen. Kil­der­ne har talt med BT med krav om ano­ny­mi­tet for at und­gå re­pres­sa­li­er.

Lund Poul­sen og Pe­ter Chri­sten­sen bry­der sig ik­ke syn­der­ligt om hin­an­den, men de har beg­ge fun­ge­ret som Løk­kes høj­re hånd og er beg­ge dyg­ti­ge til det tak­ti­ske po­li­ti­ske spil. At Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke blev valgt, var en kar­ri­e­re­mæs­sig for­del for Tro­els Lund, som si­den for­mands­op­gø­ret sid­ste år er kom­met tæt­te­re på Løk­ke og nu fungerer som hans for­tro­li­ge høj­re hånd, og en mand der kan sty­re tin­ge­ne i ma­skin­rum­met - næ­sten præ­cis den rolle, Pe­ter Chri­sten­sen hav­de før for­mands­op­gø­ret. In­gen var­me fø­lel­ser » Der er in­gen var­me fø­lel­ser mel­lem Tro­els og Pe­ter. Og det er en ud­for­dring for Tro­els’ magt­po­si­tion, at Pe­ter plud­se­lig ven­der tilbage til re­ge­rin­gen. Des­u­den er det og­så bøv­let for Tro­els at sid­de med an- sva­ret for ud­flyt­nin­gen af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til provin­sen, som er tem­me­lig upo­pu­lært. Mens Pe­ter Chri­sten­sen skal ud at kø­be nye kamp­fly, « si­ger en vel­o­ri­en­te­ret Ven­stre- kil­de.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup si­ger:

» Løk­kes hold er nu delt i to frak­tio­ner. Der er dem, der hjalp ham op til 3. ju­ni, Tro­els Lund, Sø­ren Ga­de og Lars Chr. Lil­le­holt. Og så er der de gam­le ven­ner, Pe­ter Chri­sten­sen og Sø­ren Pind. Men de to grup­per har det ik­ke sær­lig godt med hin­an­den. «

Fol­ke­ne, der vir­ke­lig hjalp Løk­ke un­der for­mands­op­gø­ret, var Tro­els Lund Poul­sen, ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt og grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de, som ud­gør den ene Løk­ke­frak­tion. Løk­kes ’ gam­le ven­ner’ Pe­ter Chri­sten­sen er der­i­mod rig­tig go­de ven­ner med Sø­ren Pind. De skrev te­ser sam­men tilbage i 2003, var ef­ter­føl­gen­de sat i skam­me­kro­gen sam­men af An­ders Fogh, og hyg­ge­de sig med vå­de va­rer og wa­ter­spin­ning i ba­de­klub­ben sam­men med Lars Løk­ke.

De ud­gør Løk­kes ’ gam­le ven­ner’. Med til hi­sto­ri­en hø­rer, at Løk­kes nye ven­ner iføl­ge Ven­stre- kil­der ik­ke syn­tes, at Løk­kes ’ gam­le ven­ner’ knok­le­de helt så hårdt for che­fen, som de kun­ne ha­ve gjort sid­ste som­mer. Pe­ter Chri­sten­sen er og­så rig­tig go­de ven­ner med sin for­gæn­ger Carl Holst. De er beg­ge vok­set op i Rød­ding i Søn­derjyl­land, det var Carl Holst der in­spi­re­re­de Pe­ter Chri­sten­sen til at gå ind i po­li­tik. Li­ge nu er Carl Holst no­get lam­met ef­ter sin af­gang som mi­ni­ster, men nor­malt er han og­så en dyg­tig spil­for­de­ler på de in­ter­ne linjer.

Den mar­kan­te in­te­gra­tions­mi- ni­ster In­ger Støj­berg er og­så tæt på Løk­ke, og på man­ge må­der hans vig­tig­ste mi­ni­ster, som ta­ger de vold­som­me slags­mål om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken. Hun er dybt loy­al over for Løk­ke, men hol­der sig ude af de om­tal­te grup­pe­rin­ger. Split­tes af magt­kam­pe Og hvad er Lars Løk­kes in­ter­es­se i, at hans egen fløj split­tes af magt­kam­pe? Igen iføl­ge kil­der­ne er det en del af Løk­kes må­de at ar­bej­de på. At al­le er lidt nervø­se for, hvad an­dre kan fin­de på, er med til at hol­de ham ved mag­ten. » Det er li­ge før, der er kaf­fe­klub­til­stan­de i Ven­stre li­ge­som hos So­ci­al de­mo­kra­ter­ne. Det er dog ik­ke or­ga­ni­se­re­de kaf­fe­klub­ber som hos S, men i re­a­li­te­ten er det så­dan, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Ven­stre har el­lers ge­ne­relt væ­ret fri for fløj­kri­ge og kaf­fe­klub­ber, som især har præ­get So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Der har væ­ret per­son­stri­dig­he­der, som f. eks. op­gø­ret i Søn­dre Stor­kreds i 2005, hvor da­væ­ren­de borg­me­ster Sø­ren Pind blev uven­ner med den da­væ­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Jens Ro­h­de. Men egent­li­ge fløje hav­de man ik­ke, før Lars Løk­ke blev for­mand. Un­der ham er de imid­ler­tid op­stå­et.

Først op­stod der i 2011 en slags æl­dre­klub, kal­det Klub 21, om­kring Hans Chr. Sch­midt. Da tøj sa­gen var tæt på at væl­te Lars Løk­ke i 2014 op­stod Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en, der fo­re­trak Kri­sti­an Jen­sen som for­mand. Lars Løk­ke over le­ve­de som be­kendt ved at la­ve en af­ta­le med Kri­sti­an Jen­sen i kæl­de­ren un­der Oden­se Con­gress Cen­ter. Men nu er Løk­kes eg­ne støt­ter in­ter­nt i re­ge­rin­gen alt­så og­så delt i frak­tio­ner.

Tro­els Lund Poul­sen, er­hvervs- og vækst mi­ni­ster Satsede hårdt på at Løk­ke skul­le fort­sæt­te som for­mand og or­ga­ni­se­re­de run­dring­nin­ger til for­del for ham i for­mands­op­gø­ret sid­ste år. Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, ener­gi- og kli­ma­mi­ni­ster Satsede og­så på Løk­ke og ar­bej­de­de og­så med at på­vir­ke bag­lan­det Pe­ter Ga­de, grup­pe­for­mand Op til Ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­det 3. ju­ni blev han bragt i spil som mod­kan­di­dat til Kri­sti­an Jen­sen, hvis Løk­ke måt­te træk­ke sig. Et tak­tisk træk, der kan ha­ve red­det Løk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.