’ Smi­der bræn­de på bå­let’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@ bt. dk

Der blev lagt mær­ke til det i Ven­stre- kred­se, da uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) for­le­den gav tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) he­le skyl­den for Ven­stres ned­t­ur i me­nings­må­lin­ger­ne. Han men­te. at al bal­la­den om­kring Carl Holst er skyld i, at Ven­stre i må­lin­gen, som Me­ga­fon har la­vet for TV2 og Po­li­ti­ken, dyk­ke­de fra 20 til 17 pro­cent.

» Jeg op­le­ve­de selv at kom­me ud fra Uden­rigs­po­li­tisk Nævn sam­men med Carl Holst, og vi hav­de ta­get en be­slut­ning om at øge Dan­marks en­ga­ge­ment i kam­pen mod IS. Vi fi k lov til at si­ge én sæt­ning, og så var der fo­kus på per­sonsa­ger og ik­ke på po­li­tik, « sag­de Kri­sti­an Jen­sen i et po­li­tisk ma­ga­sin­pro­gram på TV2 News.

Man­ge Ven­stre- folk ser det som et skjult an­greb på Løk­ke, som er go­de ven­ner med Carl Holst, og der­med som et led i fl øj­kri­gen i Ven­stre.

Man­ge er nervø­se

Tid­li­ge­re har Kri­sti­an Jen­sen skabt op­mærk­som­hed med at si­ge, at han ’ ger­ne vil væ­re stats­mi­ni­ster en dag’, og at han ’ ik­ke vil drik­ke øl med Løk­ke’.

» Det er jo en slags an­greb på Holst og Løk­ke, og et for­søg på at fj er­ne op­mærk­som­he­den fra an­dre ting, væl­ger­ne kan væ­re util­fred­se med ved re­ge­tin­gens po­li­tik - bl. a. den dår­li­ge sty­ring af fl ygt­nin­ge­pro­ble­met, « si­ger en Ven­stre- kil­de, der øn­sker at væ­re ano­nym.

» Man­ge i grup­pen er i for­vej­en ret nervø­se og ban­ge for, at det he­le eks­plo­de­rer, « til­fø­jer kil­den.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup si­ger: » Det er en unød­ven­dig mel­ding på et tids­punkt, hvor sa­gen egent­lig er luk­ket. Det ene­ste, Kri­sti­an Jen­sen får ud af det, er, at folk bli­ver min­det om Carl Holst og der­med og­så tæn­ker på Løk­ke. Så det er et bid i hæ­len på Løk­ke- f l øj­en. Og det hjæl­per jo slet ik­ke på at ret­te op på me­nings­må­lin­ger­ne. Det ene­ste, det hjæl­per med, er at hol­de Ven­stref ol­ke­ne en­ga­ge­re­de i fl øj- kri­ge­ne, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.