Af­ly­ste fær­ge­af­gan­ge ef­ter på­sej­ling af bro

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen | BNB

Fær­gen fra Svend­borg til Ærø sej­le­de i går mor­ges mod en be­skyt­tel­ses­py­lon ved Svend­borgs­und­bro­en. Det var ef­ter alt at døm­me på grund af den tæt­te tå­ge, at ’ Ærø­fær­gen’ sej­le­de ind i Svend­borgs­und­bro­en.

Iføl­ge Fyns Po­li­ti ha­ve fær­gen sagt­net far­ten på grund af tå­gen, men net­op det gjor­de den og­så min­dre ma­nøv­re­dyg­tig, så den stær­ke strøm trak fær­gen hen mod bro­en.

» Fær­gen bli­ver ta­get af strøm­men og ført si­de­værts ind i et af­vi­ser­værn, der er byg­get op om­kring bro­pil­ler­ne, og det ram­mer fær­gen, der slår bak og sej­ler tilbage, si­ger Tho­mas Bent­sen, der er vagt­chef hos Fyns Po­li­ti. Af­ly­ste re­sten af da­gen Fær­gen vend­te ef­ter på­sej­lin­gen re­tur til Svend­borg Havn for at få un­der­søgt om­fan­get af ska­der­ne.

Al­le af­gan­ge med den be­ska­di­ge­de ’ Ærø­fær­gen’ var aflyst re­sten af da­gen.

» Fær­gen har få­et nog­le bu­ler på vi­si­ret, men vi kun­ne hur­tigt kon­sta­te­re, at fær­gen ik­ke tog vand ind, « si­ger di­rek­tør for Ærø­fær­ger­ne A/ S Keld Møl­ler til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Der gik i går fort­sat af­gan­ge på ru­ten, som sej­les af en an­den fær­ge.

Fyns Po­li­ti valg­te ef­ter fær­geuhel­det at luk­ke Svend­borgs­und­bro­en, ind­til det var af­kla­ret, om der er ska­der på bro­en.

Uhel­det ske­te kl. 7.25, og først kort før mid­dag blev bro­en igen åb­net for tra­fik. » Vi var nødt til at få bro­en un­der­søgt, in­den den kun­ne åb­nes igen, , « sag­de vagt­chef ved Fyns Po­li­ti Tho­mas Bent­sen.

Der var 39 pas­sa­ge­rer og fem be­sæt­nings­med­lem­mer om bord på fær­gen.

FO­TO: AS­B­JØRN SAND

Tå­ge var for­ment­lig skyld i på­sej­ling af bro­en. Fær­gen lå i havn re­sten af da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.