Ka­len­der til Ne­pals børn

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing| BNB

4.500 dren­ge og pi­ger i Ne­pal skal ha­ve sik­ret de­res sko­le­gang og ha­ve bed­re ad­gang til næ­ren­de mad. Det er mål­sæt­nin­gen for årets ulandskalender, der i går blev præ­sen­te­ret. Det er Ca­re Dan­mark, der står bag 2015- ka­len­de­ren, hvor over­skud­det fra sal­get går til børn i Hi­ma­laya.

Præ­sen­ta­tio­nen af ka­len­de­ren ske­te for­an 700 ele­ver på Øre­stad Skole, hvor prins Joachim, der er pro­tek­tor for Ca­re Dan­mark, var til ste­de for at over­ræk­ke de før­ste ek­sem­pla­rer til de spænd­te ele­ver.

For ham har ka­len­de­ren væ­ret en fast del af hans op­vækst og no­get, han ef­ter­føl­gen­de har gjort til en del af si­ne fi­re børns op­vækst, for­tæl­ler han.

Det er 54. gang, at uland­ska­len­de­ren og den til­hø­ren­de ju­le­ka­len­der på tv sæt­ter fo­kus på for­hol­de­ne rundt om i ver­den. Over­skud­det fra ka­len­de­ren, der ko­ster 45 kro­ner, går ube­skå­ret til Ca­res pro­jekt. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et mat­cher ef­ter­føl­gen­de det be­løb, som ind­sam­lin­gen gi­ver.

Ca­re Dan­mark for­ven­ter at ha­ve om­kring 9,9 mio. kr. til pro­jek­tet.

FO­TO: REU­TERS

Ne­pals bjerg­børn skal ny­de godt af uland­ska­len­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.