Ma­rie blev mor un­der stu­di­et...

Dan­ske un­ge ven­ter alt for læn­ge med at få de­res før­ste barn. Det skal der nu la­ves om på

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster| jves@ bt. dk

Først skal øn­skeud­dan­nel­sen fær­dig­gø­res, og bag­ef­ter skal kar­ri­e­ren ki­ck­star­tes, så drømm­ejob­bet kan sik­res. Så­dan ly­der frem­tids­pla­ner­ne for man­ge dan­ske un­ge, som der­for ven­ter alt for læn­ge med at få de­res før­ste barn. Det kan og­så ses på al­de­ren på førs­te­gangs­fø­de­n­de kvin­der, der er ste­get med ra­ket­fart de se­ne­ste år­ti­er. I 1960 var gen­nem­snitsal­de­ren på en førs­te­gangs­fø­de­n­de kvin­de 23,1 år, men i dag er gen­nem­snitsal­de­ren op­pe på 29,1.

27- åri­ge Ma­rie Bach Trads er dog gå­et mod strøm­men. Hun er net­op ble­vet mor for an­den gang sam­ti­dig med, at hun for en må­ned si­den blev fær­dig som kan­di­dat i statskund­skab fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hun er der­med sko­le­ek­semp­let på den kampag­ne, som Kø­ben­havns Kom­mu­ne i de kom­men­de uger må­l­ret­ter by­ens un­ge - sær­ligt de stu­de­ren­de.

Hvert 10. barn bli­ver nem­lig und­fan­get på en fer­ti­li­tets­kli­nik i dag, og der­for op­for­drer kom­mu­nen nu de un­ge til at stif­te fa­mi­lie no­get tid­li­ge­re. Det sker via po­st­kort og pla­ka­ter i by­bil­le­det, på ca­fe­er og re­stau­ran­ter. Pla­ka­ter­ne og po­st­kor­te­ne skal gø­re de un­ge op­mærk­som­me på de frugt­bar­heds­ud­for­drin­ger, der op­står, jo læn­ge­re tid man ud­sky­der bør­ne­ne.

» Det er et stort men­talt pres, når det så ik­ke går så let med at få de børn, som man ger­ne vil ha­ve. Må­ske for­di man er gå­et lidt sent i gang. Der­for sy­nes jeg, at det er vig­tigt, at for­tæl­le, at bi­o­lo­gi­en er en fak­tor, de un­ge og­så skal ha­ve med i plan­læg­nin­gen af, hvor­når de vil ha­ve børn, « si­ger sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster Nin­na Thom­sen ( SF) i for­bin­del­se med kampag­nen.

For Ma­rie Bach Trads var net­op fer­ti­li­te­ten i høj grad år­sa­gen til, at hun og man­den Klaus valg­te at få børn, mens de sta­dig var stu­de­ren­de. Da hun be­gynd­te at læ­se statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet, stod drøm­men om at bli­ve mor ik­ke først for, men ef­ter et be­søg hos læ­gen i 2011 æn­dre­de per­spek­ti­ver­ne sig. Vil­le ha­ve børn na­tur­ligt » Min læ­ge for­tal­te mig, at jeg vil­le få svært ved at få børn, så hvis jeg vil­le ha­ve dem na­tur­ligt, skul­le jeg nok gå i gang med at for­sø­ge, in­den jeg blev 27. Den­gang var det ik­ke li­ge højak­tu­elt, men da min kæ­re­ste året ef­ter blev fær­dig med sit stu­die, så pas­se­de det ba­re ind. Vi vil­le ger­ne ha­ve børn uden at skul­le igen­nem al­le de hor­mon­be­hand­lin­ger, « for­tæl­ler Ma­rie Bach Trads.

Hun og man­den Klaus blev for­æl­dre til Ka­ren i juli 2013, da Ma­rie var 25, og for to uger si­den kom lil­le­sø­ster Kir­sten så til ver­den. Ma­rie Bach Trads næv­ner selv flek­si­bi­li­te­ten, som den stør­ste for­del ved at bli­ve mor, mens man er stu­de­ren­de.

» Er bar­net sygt, så kan du nem­me­re bli­ver hjem­me og sam­ti­dig pas­se di­ne stu­di­er. Det er ba­re let­te­re at ind­ret­te hver­da­gen i for­hold til, hvis du skal pas­se et fuld­tids­ar­bej­de. Des­u­den får du ek­stra øko­no­misk støt­te via SU’en, så hel­ler ik­ke på det punkt er der no­get at kla­ge over, « me­ner Ma­rie Bach Trads.

Selv­om der er så­le­des er vis­se for­de­le ved at bli­ve for­æl­der som stu­de­ren­de, så har for­æl­drerol­len ik­ke kun væ­ret en dans på ro­ser, for­tæl­ler Ma­rie Bach Trads.

Det stør­ste pres kom dog ik­ke fra stu­di­ebø­ger­ne, men der­i­mod fra Ma­ri­es medstu­de­ren­de.

» Jeg op­le­ve­de et stort ta­bu om det at få børn, in­den ud­dan­nel­sen var i hus, og man var etab­le­ret med fast job. Så­dan var i det i hvert fald på min stu­di­e­ret­ning. Rig­tig man­ge af mi­ne stu­di­e­kam­me­ra­ter stil­le­de sig ufor­stå­en­de over for mit valg om at bli­ve mor. Men jeg tror egent­lig, at de­res skep­sis ba­re af­spej­ler en ge­ne­rel sam­funds­norm, « si­ger Ma­rie Bach Trads. Stå ved dit valg » Man skal i hvert fald tur­de stå ved sit valg, for folk spør­ger he­le ti­den om din be­slut­ning om at bli­ve for­æl­der, hvis du er ung. Da jeg var gravid med Ka­ren, end­te det fak­tisk med, at jeg til sidst sag­de, at det var et uheld. Det var nem­me­re at si­ge til frem­me­de i ste­det for at skul­le for­sva­re min be­slut­ning, « si­ger Ma­rie Bach Trads.

Hun kæm­pe­de og­så i pe­ri­o­der mod en­som­hed, da Ka­ren kom til ver­den.

» De an­dre mødre i min mødre­grup­pe var i 30’ er­ne, og in­gen af mi­ne stu­di­e­kam­me­ra­ter kun­ne jo sæt­te sig ind i mit nye liv, ef­ter at Ka­ren blev født. Jeg for­søg­te vir­ke­lig ik­ke at ta­le om ba­by­en, når jeg var på uni­ver­si­te­tet, for jeg tænk­te, at det gad de ik­ke hø­re om, så på den må­de føl­te jeg mig lidt ale­ne, « si­ger Ma­rie Bach Trads.

Mens man­ge un­ge ud­sky­der bør­ne­ne, for­di de net­op vil ha­ve en kar­ri­e­re først, så ser Ma­rie Bach Trads det som en for­del, at hun har få­et de børn, hun vil ha­ve.

» Hvis du som ung kvin­de kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det, så ved en mu­lig kom­men­de ar­bejds­gi­ver godt, at der in­den for få år vil kom­me to- tre børn.

Jeg kan ær­ligt si­ge, at jeg har få­et de børn jeg skal ha­ve, så jeg skal ik­ke igen­nem me­re bar­sel. Det tæn­ker jeg er en for­del.

Sam­ti­dig er jeg ble­vet me­get bed­re til at plan­læg­ge min tid og væ­re ef­fek­tiv, når jeg så ar­bej­der. Det tror jeg og­så er et plus, så jeg er fortrøst­nings­fuld i for­hold til at fin­de et job, « si­ger Ma­rie Bach Trads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.