... men vi ven­ter alt­så

BT - - NYHEDER -

Uover­sku­e­ligt. Ure­a­li­stisk og knap så at­trak­tivt. De fle­ste af de stu­de­ren­de, som BT i går mød­te på Aar­hus Uni­ver­si­tet, har in­gen pla­ner om at kom­bi­ne­re stu­di­e­tid og bleskift. Ud­dan­nel­sen skal i hus og kar­ri­e­ren i gang, før fa­mi­li­en bli­ver ud­vi­det. Her kan du læ­se, hvad de sva­rer på spørgs­må­let om, hvor­vidt en kampag­ne kan få dem til at æn­dre pla­ner og få børn tid­li­ge­re.

Ca­mil­la Ni­co­lai­sen, 21 år, stu­de­rer en­gelsk og kom­mu­ni­ka­tion på Aar­hus Uni­ver­si­tet:

» Jeg skal i hvert fald ha­ve min ba­chel­or­grad, før jeg får børn. Des­u­den vil jeg ger­ne stu­de­re min kan­di­dat i ud­lan­det, og der pas­ser børn ik­ke li­ge ind. Jeg sy­nes, det vir­ker lidt uover­sku­e­ligt bå­de at pas­se stu­di­er­ne og så få et barn. Jeg har tit tænkt, at jeg skal ha­ve mit før­ste barn, når jeg er ca. 27. Til den tid er jeg fær­dig med min kan­di­da­tud­dan­nel­se og har for­hå­bent­lig et ar­bej­de, så det tæn­ker jeg er en god al­der. «

An­dreas Ny­boe, 28 år, stu­de­rer en­gelsk og nor­disk på Aar­hus Uni­ver­si­tet:

» Jeg sy­nes, det er fint, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne vil sæt­te fo­kus på, at vi un­ge skal få børn tid­li­ge­re, men jeg tror nu ik­ke, det vil æn­dre no­get. Jeg har al­drig set stu­di­er­ne som en for­hin­dring i at få børn, fak­tisk er det nok tvær­ti­mod et godt tids­punkt at få børn, for­di du kan væ­re flek­si­bel, men det har ba­re ik­ke pas­set ind i mit liv ind­til vi­de­re. Jeg var ret skruk, da jeg var i et for­hold i be­gyn­del­sen af 20’ er­ne, men det er ik­ke no­get, min nu­væ­ren­de kæ­re­ste og jeg har dis­ku­te­ret me­get. Det må kom­me, når ly­sten er til det. «

Met­te Kri­sten­sen, 22, stu­de­rer ju­ra på Aar­hus Uni­ver­si­tet:

» Så­dan en kampag­ne æn­drer ik­ke det store for mi­ne pla­ner om at få børn. Jeg har ik­ke en be­stemt al­der, hvor jeg tæn­ker, at det pas­ser ind. Jeg vil ger­ne ha­ve et godt job først, og som ad­vo­kat går der nok nog­le år ef­ter stu­di­et, så det bli­ver re­a­li­stisk set nok først i 30’ er­ne, tæn­ker jeg. Frem­drifts­re­for­men gør det hel­ler ik­ke spe­ci­elt til­træk­ken­de at få børn, mens man stu­de­rer. Så kan man ik­ke kun nø­jes med at ta­ge et el­ler to fag, mens man er på bar­sel. «

Chri­sti­na Kri­sten­sen, 23, stu­de­rer ju­ra på Aar­hus Uni­ver­si­tet:

» Det er da et pro­blem, at vi ge­ne­relt som sam­fund får børn så sent, som vi nu gør, men det er svært at æn­dre på med de nor­mer, der er i sam­fun­det; at man skal ha­ve ud­dan­nel­se og job, før man be­gyn­der at stif­te fa­mi­lie. Jeg har selv for­holds­vis un­ge for­æl­dre, og jeg har da tit tænkt, at det vil­le væ­re godt, få børn som 25-årig, men det er ba­re ik­ke re­a­li­stisk - ik­ke på mit stu­die, hvis du og­så ger­ne vil ska­be dig en kar­ri­e­re som ad­vo­kat. Så skal du de før­ste år ef­ter stu­di­et læg­ge man­ge ti­mer på en ar­bejds­plads, og så er det alt­så ik­ke op­ti­malt at ha­ve børn ved si­den af. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.