Po­li­ti- brøler: Tro­e­de ik­ke på voldtægtsof­fer

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen | baa@ bt. dk

Den 25- åri­ge afri­kan­ske mand, der iføl­ge po­li­tiets til­ta­le slog til som se­ri­e­voldtægts­for­by­der fem gan­ge fra juli 2014 til fe­bru­ar i år i København, kun­ne væ­re ble­vet af­slø­ret al­le­re­de fra be­gyn­del­sen, hvis po­li­ti­et hav­de tro­et på for­kla­rin­gen fra hans før­ste, grå­d­kval­te of­fer. Det ske­te ik­ke. Po­li­ti­fol­ke­ne tro­e­de den­gang me­re på den nu til­tal­tes for­kla­ring om, at det skam blot var en be­kla­ge­lig fejl­ta­gel­se, at han midt om nat­ten på en øde bi­vej i Hvi­d­ov­re kør­te ind for­an den blon­de kvin­de og puf­fe­de til hen­des cy­kel, så hun stærkt cho­ke­ret måt­te lø­be væk og skri­gen­de sø­ge om hjælp hos en til­fæl­dig fa­mi­lie.

Det stod alar­me­ren­de klart i går, hvor det før­ste af se­x­for­bry­de­rens of­re samt en af de in­vol­ve­re­de po­li­ti­folk af­gav vid­ne­for­kla­ring i Kø­ben­havns By­ret.

» Der var ik­ke no­get, der gav an­led­ning til at tro, at han vil­le hen­de no­get ondt, « lød den af­slut­ten­de sa­lut fra vid­nes­kran­ken fra den be­tjent fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, som den foru­ret­te­de kvin­de den på­gæl­den­de nat for­gæ­ves for­søg­te at få til at tro på, at hun var ble­vet for­fulgt i op mod en halv ti­me på sin cy­kel af den mør­ke mand i en mørk bil, in­den hun blev på­kørt.

Løb skri­gen­de væk

» Ef­ter at jeg var ble­vet på­kørt, løb jeg skri­gen­de hen til en til­fæl­dig op­gang og rin­ge­de på. Der blev rin­get til po­li­ti­et, men det vir­ke­de ik­ke helt som om, at de tro­e­de på, hvad jeg hav­de op­le­vet. De vil­le ger­ne ha­ve, at jeg kom med hen til bi­li­sten, så han kun­ne si­ge und­skyld. De vil­le ik­ke rig­tig lyt­te til, at jeg føl­te, at jeg hav­de væ­ret for­fulgt. Og­så selv om jeg vi­ste po­li­ti­et den sms, som jeg hav­de sendt un­der­vejs til min ven om det, « for­kla­re­de den kvin­de­li­ge cyk­list grå­d­kvalt i ret­ten.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet over­faldt den sam­me ger­nings­mand i det føl­gen­de hal­vår yder­li­ge­re fi­re kvin­der, som han tvang med ind i sin bil og voldt­og - el­ler for­søg­te på det. Mang­len­de ef­fek­ti­vi­tet Ef­ter­forsk­nin­gen af se­xover­fal­de­ne faldt i be­gyn­del­sen no­get ned mel­lem to sto­le, for­di det bå­de var Ves­teg­nens Po­li­ti i Al­bert­slund og Sta­tion Bel­la­høj un­der Kø­ben­havns Po­li­ti, der stod for ef­ter­forsk­nin­gen.

Den pro­ble­ma­tik min­der i nær­mest uhyg­ge­lig grad om po­li­tiets mang­len­de ef­fek­ti­vi­tet i ef­ter­forsk­nin­gen af en an­den voldtægts­se­ri­e­for­bry­der i København - den så­kald­te ’ tun­nel­mand’ fra Ut­ter­s­lev Mo­se.

Her lod po­li­ti­et i to om­gan­ge en 41- årig fa­mi­lie­far gå, selv om han til sidst vi­ste sig at væ­re skyl­dig i 12 se­xover­fald og rø­ve­ri­er mod cyk­len­de kvin­der. I et af til­fæl­de­ne hav­de en af de over­fald­ne kvin­der spe­ci­fikt ud­pe­get ham.

Og­så ’ tun­nel­man­den’s over­fald blev på skift be­hand­let af Ves­teg­nens Po­li­ti og Sta­tion Bel­la­høj, uden at der blev op­da­get en sam­men­hæng. I beg­ge sa­ger blev sa­ger­ne først opkla­ret, da drab­s­ef­ter­for­sker­ne i København Po­li­tis af­de­ling for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet hav­de over­ta­get ef­ter­forsk­nin­gen.

I den ak­tu­el­le sag om se­ri­e­voldtæg­ter­ne i København næg­ter den 25- åri­ge sig skyl­dig. Han er dog be­la­stet tungt af fle­re ting - blandt an­det en ræk­ke dna- spor, samt at et par luf­fer fra en af de vold­tag­ne kvin­der er ble­vet fun­det i hans bil.

Kø­ben­havns By­ret. Fo­to: Chri­sti­an Lind­gren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.