VW- skan­da­len ko­ster for­mue

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus| silb@ bt. dk)

Den ty ske bil­pro­du­cent Volkswa­gen kan kom­me til mi­ste et van­vit­tigt mil­li­ard­be­løb på die­sel- skan­da­len, vi­ser nye tal. 78 mil­li­ar­der eu­ro, sva­ren­de til 581 mil­li­ar­der kro­ner. El­ler ret­te­re halv­de­len af det dan­ske stats­bud­get.

Så van­vit­tig me­get kan den store di­e­selskan­da­le i vær­ste fald kom­me til at ko­ste den ty­ske bil­pro­du­cent Volkswa­gen. Det vi­ser nye tal fra den schweizi­ske bank Cre­dit Su­is­se, skri­ver CNN.

De nye tal be­ty­der, at Volkswa­gens snyd med par­ti­ke­l­ud­led­nings- test nu kan ri­si­ke­re at bli­ve me­re end 11 gan­ge så dyr, som sel­ska­bet i før­ste om­gang el­lers selv har kal­ku­le­ret med.

Iføl­ge Cre­dit Su­is­se skyl­des det nye hø­je be­løb, at pri­sen for til­ba­ge­kal­del­se og eft er­syn af de fem mil­li­o­ner bi­ler, som sel­ska­bet an­slår skal til eft er­syn, eft er at det er kom­met frem, at sel­ska­bet har fu­sket med bi­ler­nes foru­re­ning­s­teste­re, ik­ke er helt kendt.

Des­u­den me­ner ban­ken hel­ler ik­ke, at man med sik­ker­hed ken­der pri­ser­ne for bø­der og om­fan­get af ud­gift er ved at re­pa­re­re bi­ler­nes mo­to­rer. Der­til på­pe­ger ban­ken, at der og­så vil væ­re en post til at kom­pen­se­re bil­e­je­re for, at de­res bi­ler bli­ver min­dre værd, når de får ju­ste­ret foru­re­nings­må­le­ren, så den vil vi­se, at bi­ler­ne rent fak­tisk foru­re­ner me­re, end de hav­de

FO­TO: AFP

Det kend­te og respek­te­re­de logo træn­ger til at bli­ve pud­set, ef­ter at det har få­et nog­le al­vor­li­ge rid­ser i lak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.