Dorph tæt på co­me­ba­ck

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@ bt. dk

TV2 be­kræf­ter nu Jes Dorph Pe­ter­sens over­ra­sken­de med­del­el­se fra sid­ste uge om, at han snart ven­der tilbage på skær­men. » I lø­bet af den­ne uge hol­der TV2 og Nor­disk Film et mø­de med Jes for at fin­de ud af, hvor­når han ven­der tilbage. Det skal hand­le om, hvor vi er, og hvad der skal ske, « si­ger Ka­ta­ri­na Brø­ch­ner, PR­chef på TV2.

I sid­ste uge duk­ke­de Jes Dorph-Pe­ter­sen igen op på Fa­ce­book ef­ter fle­re ugers tavs­hed på det so­ci­a­le net­værk, hvor Dorph nor­malt er flit­tig til at hol­de si­ne fans og føl­ge­re op­da­te­ret.

» Jeg er snart tilbage på skær­men igen - for tv skal ses i fjern­sy­net, « skrev den po­pu­læ­re tv- mand.

I be­gyn­del­sen af sep­tem­ber smed Dorph-Pe­ter­sen hånd­klæ­det i rin­gen ef­ter ba­re få uger som vært for Go’Af­ten Dan­mark på TV2 og med­del­te, at han hav­de brug for en pau­se og be­hand­ling.

» Jeg har i pe­ri­o­der haft et for stort al­ko­hol­for­brug. Af hen­syn til min fa­mi­lie, mit job og mig selv er det der­for nu nød­ven­digt, at jeg ta­ger en pau­se og ta­ger imod be­hand­ling for at bli­ve helt rask, « sag­de Dorph selv og luk­ke­de sin Fa­ce­book- pro­fil for at få ro i sin­det. Til fod­bold i Par­ken Så kom sid­ste uges over­ra­sken­de med­del­el­se, og søn­dag duk­ke­de han op i Par­ken for at føl­ge ynd­lings­klub­ben FCK, hvil­ket han do­ku­men­te­re­de med et bil­le­de af tv- vær­ten selv sam­men med hans man­ge­åri­ge ven Sø­ren Ka­ster, der er tid­li­ge­re tv- vært, blandt an­det kendt fra TV2s ’ Je­o­par­dy’.

Ka­ta­ri­na Brø­ch­ner vil end­nu ik­ke sæt­te en fast da­to for Dorp­hs til­ba­ge­ven­den. Det er blandt an­det det, der skal ta­les om på mø­det med Jes Dorph:

» Men vi glæ­der os rig­tig me­get til, at se Jes tilbage på skær­men igen in­den så læn­ge. «

AR­KIV­FO­TO: NILS MEILVANG

Tv- vær­ten Jes Dorph skal til mø­de i den­ne uge med sin ar­bejds­gi­ver TV2 om et snar­ligt co­me­ba­ck til skær­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.